Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Kıdem tazminatına düzenleme

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

Arrangement of severance pay - CLICK

Yarı zamanlı çalışmaya da ayarlama

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 04.02.2022 - Kıdem tazminatı, yarı zamanlı çalışma, kısmi zamanlı mesai uygulamalarında yeni düzenlemeler. Milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler...

Milyonlarca kişinin tercih ettiği yarı zamanlı çalışma düzeniyle ilgili sosyal haklar genişliyor. 'Kısmi zamanlı' olarak da bilinen ve öğrenci, çocuklu anne ve emeklilerin tercih ettiği yarı zamanlı çalışmada kıdem tazminatı yasal güvence altına alınıyor ve maaşlara da düzenleme geliyor.

Yarı zamanlı çalışanların ücret ve haklarının tam süreli çalışana ödenen miktar üzerinden orantılı olarak hesaplanması gerekiyor.

Cumhuriyet'de yer alan habere göre, iş yerinde emsal işçi yoksa o iş kolunda şartlara uygun iş yerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınacak. Bu kapsamda çalışanların yıllık izinlerinde de ücret ödenmesi gerekiyor. İş yerinde tam süreli iş sözleşmesiyle yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar çalışmalar kısmi süreli çalışma olarak kabul ediliyor. O nedenle de kısmi istihdamda 20 günden fazla hizmet bildirimi yapılamıyor. Bu sürenin üzerinde yapılan çalışma sürelerinin ise 30 güne tamamlanması gerekiyor.

- Kısmi süreli çalışanın yasal hakları tam zamanlı çalışanla aynı mı, sigorta zorunluluğu var mı?

İş Kanunu'na göre yarı zamanlı çalıştırılanlar, ayrımı haklı kılan bir neden bulunmadıkça salt iş sözleşmesi kısmi süreli olduğu için tam süreli emsal çalışanlardan farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli çalışanların da sigortalarının yapılması zorunluluğu bulunuyor. Sözleşmesi aylık ücret üzerinden yapıldıysa haftalık çalışma süresi dikkate alınmadan 30 günlük sigortalı bildirilir. İş Kanunu ve iş sözleşmesiyle sağlanan haklar yalnız kısmi süreli çalışma gerekçesiyle ortadan kaldırılamaz. Sigortalı bildirimleri çalıştıkları saatlerin güne çevrilmesi sonucunda oluşan prim günleri esas alınarak yapılır. Bu hesaplama her bir 7.5 saatlik çalışma 1 gün olarak kabul edilerek, gün kesirleri tam gün olarak alınarak belirlenir.

- Yarı zamanlı çalışanların hafta tatili hakkı var mı?

Kısmi süreli çalışanın da hafta tatili hakkı bulunuyor. Haftanın 7 günü kısmi süreli çalışanlara hafta tatili ödemesi yapılacak. Bir yıllık çalışma süresini dolduran yarı zamanlı çalışan izin hakkı kazanır.

- Kısmi süreli çalışanların kıdem tazminatı hakkı var mı?

Yarı zamanlı çalışanın sözleşmesi feshedildiyse kıdem tazminatı hak kazanır. Kıdem tazminatına esas ücret ortalama günlük kazanç üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda çalışanlar iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Yarı zamanlı çalışanlara kıdem hakkını güvence altına almaya yönelik mevzuatta yapılacak düzenleme de bu yıl tamamlanacak. Çalışanın kıdem tazminatına esas ücreti, ortalama günlük kazancı üzerinden hesaplanır.

- Çalışanı kısmi süreliden tam süreli çalışmaya geçirmek mümkün mü?

İş yerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.

- Kısmi süreli çalışmadan kimler yararlanabiliyor?

Yarı zamanlı çalışma daha çok öğrenci gençler, emekliler, analık izni kullanan kadınlar tarafından tercih ediliyor. Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında ebeveynlerin çocuğu mecburi ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkı bulunuyor. Ebeveynlerden biri çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabiliyor. Bu talep geçerli fesih nedeni sayılmaz. Bu kapsamda kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir.

- Kısmi süreli çalışmada ücret nasıl hesaplanır?

İş Kanunu'na göre, kısmi süreli çalıştırılanlar tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamıyor. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi ücreti ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süre ile orantılı olarak ödenmesi gerekiyor. İşçinin çalışacağı ücretin şekli, miktarı taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir. Bununla beraber ödenecek ücret asgari ücretin altında olamaz. Aylık asgari ücretin 30 güne bölünmesiyle günlük asgari ücret, günlük ücretin 7.5 saat olan normal günlük çalışma süresine bölünmesiyle de saatlik asgari ücret hesaplanır. İmzalanan sözleşme gereği işçinin alacağı ücret bulunur.

- Asgari ücrete vergi istisnası yarı zamanlı çalışanlar için de geçerli mi?

Yarı zamanlı çalışanlara ücret ödemeleri, yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret (saat, gün sayısı dikkate alınarak belirlenen ücret) ödemelerine istisna tam olarak uygulanacak.

- Kısmi süreli çalışmada 20 gün kuralı nedir?

Kısmi süreli çalışan sigortalının ay içindeki prim gün sayısı 20 günden fazla olamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu e-bildirge uygulamasında sistemsel düzenleme yaparak eksik gün nedeniyle "kısmi istihdam" seçilmesi durumunda 20 günden fazla hizmet bildirilmesine izin vermiyor. İş yerinde tam süreli iş sözleşmesiyle yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmalar kısmi süreli çalışma olarak kabul ediliyor.

- Yıllık izin hakkı tam süreli çalışanlarla aynı mı?

Bir yıllık çalışma süresini dolduran kısmi süreli çalışanlar, yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlarla aynı şekilde yararlanır. İş Kanunu'nda yıllık izne hak kazanmak için gerilmesi gereken bir yıllık süreyi kesintiye uğratan durumlar olmadan doldurulursa yıllık ücretli izne hak kazanılır. Yıllık izin ücreti de işçinin bir günlük ortalama ücreti üzerinden hesaplanır.

- Eksik günlerin primi tamamlanmak zorunda mı, sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanılıyor?

İsteğe bağlı ya da borçlanma yoluyla eksik prim günlerinin tamamlanması mümkün. İsteğe bağlı sigorta ve borçlanmada günlük asgari ücret ile bunun 7.5 katına kadar prim ödeme imkanı bulunuyor. Ayda 12 gün prim yatıran isteğe bağlı sigorta ile kalan 18 günün primini ödeyebilir. İsteyen eksik günlerini emekliliğe yakın bir tarihte borçlanabilir. Bir ay içinde yirmi günden az çalışanın eksik güne ait sağlık sigortası primini 30 güne tamamlama zorunluluğu bulunuyor. Anne, baba, eş üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişilerin eksik günlerin sağlık primini yatırması gerekmiyor. Gelir testi ile ödeme gücü olmadığı belirlenenlerin prim yatırması gerekmiyor.

Kıdem tazminatlarına ayarlama, arşiv - GHA

Kıdem tazminatlarına ayarlama, arşiv - GHA

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

Arrangement of severance pay

New regulations in severance pay, part-time work, part-time overtime practices. New regulations that concern millions.

Benefits related to the part-time work arrangement preferred by millions are expanding. Also known as 'part-time' and preferred by students, mothers with children and retirees, part-time employment is legally guaranteed, and the salary is regulated.

The wages and benefits of part-time employees need to be calculated proportionally over the amount paid to the full-time employee.

According to the news in Cumhuriyet, if there is no comparable worker at the workplace, the worker employed with a full-time employment contract who undertakes the same or similar job in the workplace in accordance with the conditions in that line of business will be taken as the basis. In this context, employees must also be paid for their annual leave. Work up to two-thirds of the precedent work done with a full-time employment contract at the workplace is considered part-time work. For this reason, it is not possible to make a service notification for more than 20 days in partial employment. Working periods over this period must be completed in 30 days.

- Are the legal rights of a part-time employee the same as a full-time employee, is there an insurance obligation?

According to the Labor Law, those who are employed part-time cannot be treated differently from full-time peers, simply because their employment contract is part-time, unless there is a reason to justify the discrimination. Part-time employees are also required to be insured. If the contract is made on a monthly wage, the insured is notified for 30 days, regardless of the weekly working period. The rights provided by the Labor Law and the employment contract cannot be terminated solely on the grounds of part-time employment. Notifications of the insured are made on the basis of the premium days resulting from the conversion of hours worked into days. This calculation is determined by taking each 7.5 hours of work as 1 day and taking the fractions of the day as a full day.

- Are part-time employees entitled to a weekend holiday?

Part-time employees are also entitled to a week off. Weekly vacation payments will be made to part-time employees 7 days a week. A part-time employee who completes the one-year working period is entitled to leave.

- Are part-time employees entitled to severance pay?

If the part-time employee's contract is terminated, he or she is entitled to severance pay. The wage basis for severance pay will be calculated over the average daily earnings. In this context, employees cannot be treated differently than full-time peers, since the employment contract is part-term. The regulation to be made in the legislation to guarantee the right of seniority to part-time employees will also be completed this year. The employee's severance pay basis is calculated over the average daily earnings.

- Is it possible to switch the employee from part-time to full-time work?

When there are vacant positions suitable for their qualifications, the employer's request to be transferred from part-time to full-time or from full-time to part-time employment is taken into account by the employer and the vacancies are announced in a timely manner.

- Who can benefit from part-time work?

Part-time work is mostly preferred by students, young people, retirees, and women using maternity leave. After maternity leave and part-time work, parents have the right to work part-time until their child reaches compulsory primary education. One of the parents can request part-time work until the beginning of the month following the start of the child's compulsory primary education. This request is not considered a valid reason for termination. In this context, a worker who starts working part-time may return to full-time work for the same child, not to benefit from this right again.

- How is the wage calculated for part-time work?

According to the Labor Law, part-time employees cannot be treated differently than full-time peers. The wage and divisible benefits related to money of the worker working with a part-time employment contract must be paid in proportion to the time he or she works compared to the full-time equivalent worker. The form and amount of wages for the worker can be freely decided by the parties. However, the wage to be paid cannot be below the minimum wage. The daily minimum wage is calculated by dividing the monthly minimum wage by 30 days, and the hourly minimum wage is calculated by dividing the daily wage by the normal daily working time, which is 7.5 hours. According to the signed contract, the employee's wage is determined.

- Does the tax exemption to the minimum wage also apply to part-time workers?

The exemption will be applied in full to wage payments to part-time employees, partial wages (wage determined by taking into account the number of hours and days) made to newly recruited and resigned service professionals.

- What is the 20-day rule in part-time work?

The number of premium days in the month of the part-time insured cannot exceed 20 days. The situation where "partial employment" is selected due to missing days by making systematic arrangements in the Social Security Institution e-declaration application.

does not allow more than 20 days of service reporting. Work performed up to two-thirds of the precedent work done with a full-time employment contract at the workplace is considered part-time work.

- Is the entitlement to annual leave the same as full-time employees?

Part-time employees who have completed one year of employment enjoy the same annual paid leave entitlement as full-time employees. If it is filled without interrupting the one-year period that must be extended in order to be entitled to annual leave in the Labor Law, it is entitled to annual paid leave. Annual leave wage is calculated over the average wage of the worker for one day.

- Does the premium for the missing days have to be completed, how is the health services benefited?

It is possible to complete the missing premium days on demand or by borrowing. In optional insurance and borrowing, it is possible to pay premiums up to 7.5 times the daily minimum wage. With optional insurance that pays premiums for 12 days a month, they can pay the premium for the remaining 18 days. Those who wish can borrow their missing days close to retirement. Employees who work less than twenty days in a month are obliged to complete the health insurance premium for the missing day in 30 days. Persons who are obliged to look after their mother, father and spouse do not have to pay the health premium for the missing days. Those who are determined to be unable to pay with the income test are not required to pay premiums.

TAGS;

Kıdem tazminatı

Yarı zamanlı çalışma

Hayatın içinden haberler