Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Zeytinliklerle ilgili kritik karar

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

Critical decision about olive groves - CLICK

Zeytinlikler maden sahalarına açan yönetmelik iptal

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 23.04.2022 - Danıştay 8. Dairesi, zeytinlik alanlarda maden faaliyeti yürütülebilmesine olanak sağlayan Maden Yönetmeliği hükmünün yürütmesini Zeytincilik Kanunu olarak bilinen, 3573 sayılı kanuna aykırı hükümler içerdiği gerekçesiyle durdurdu.

Uygulamanın durdurulma haberini sosyal medya hesabından yayınlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, #zeytinimedokunma etiketiyle “Danıştay 8. Dairesi, hukuki mücadele başlattığımız zeytinlik alanlarda madenciliğe izin veren yönetmeliğin yürütmesini durdurma kararı verdi. Konunun takipçisi olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mirası koruyarak, geleceğe taşımak en temel görevimiz" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu

Yangınlar ve inşaatların yok ettiği zeytinlikler için bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Zeytinlikler maden sahalarına açılabilecek. Kararın tam metni haberde...

Enerji Bakanlığı yönetmeliğine ek bir madde konularak Resmi Gazete'de yayınlandı. Zeytinliklerin "denk gelmesi" halinde madencilik faaliyetine açılabileceğine ilişkin yönetmelik değişikliğinde, alanın faaliyet bitiminde "rehabilite edilmesi şartıyla" maden sahalarına çevrilmesine izin çıktı. Değişiklik Resmi Gazete’nin bu günkü sayısında yayımlandı.

Yayınlanan metnin orjinali ve tamamın şöyle;

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADEN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

'(4) Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.'

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür."

(Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220301-11.htm)

Zeytinliklerle ilgili kritik karar

Zeytinliklerle ilgili kritik karar, arşiv - GHA

Tepkiler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın zeytinliklere göz dikecek kadar kötü niyetli olduğunu belirterek, “Bu iktidar; enerjide ülkeyi Rusya’ya bağımlı kılıp çıkmaz sokağa girince, elektrik ihtiyacını karşılamak için zeytinliklere göz dikecek kadar kötü niyetli! Bir tek zeytin ağacı için mücadele eder yönetmeliği uygulatmamak için elimizden geleni ardımıza koymayız! Bunu böyle bilin!” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “Yönetemiyorlar, beceremiyorlar, faturası kıyılara, yaylalara, ormanlara çıkıyor. Şimdi zeytinliklere de kıyıyorlar. Yazıklar olsun…. Oysa ne güzel demişti #NazımHikmet “Yetmişinde bile zeytin dikeceksin” diye” paylaşımını yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Böylece Milas Akbelen dahil ülkemizdeki bütün zeytinlikler yağma ve talana açılmıştır. Türkiye, zeytinin genetik anavatanıdır. Bir avuç yandaşın maden sahasının genişletilmesi uğruna yapılan bu değişiklik zeytine, çiftçiye, tarıma, doğal hayata ihanettir, kabul edilemez” dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, yönetmeliğin Zeytin Koruma Yasası olarak bilinen Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un tamamına aykırı olduğunu, ayrıca Anayasa'nın 14 maddesini ihlal ettiğini, üst hukuk normlarına aykırı olduğunu savundu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da tepkisini, “Aç gözlü saray rejimi! Zeytin kalacak sen çürüdüğün için düşeceksin. Az kaldı.Gün gelecek devran dönecek zeytinin hesabı sorulacak zalimden. Zeytin ağaçlarına kıymak isteyenler de unutmasın. Zalime uyan zulme ortak olur” sözleriyle dile getirdi.

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

Critical decision about olive groves

Another decision for the olive groves destroyed by fires and constructions came with the amendment of the mining sites regulation. The full text of the decision is in the news...

An additional article was added to the regulation of the Ministry of Energy and published in the Official Gazette. In the change in the regulation that olive groves can be opened for mining activities "once it coincides", it was allowed to turn the area into mining areas "on the condition that it is rehabilitated" at the end of the activity. The change was published in today's issue of the Official Gazette.

The original and full text of the published text is as follows;

"From the Ministry of Energy and Natural Resources:

REGULATION ON AMENDING MINING REGULATIONS

ARTICLE 1- The following paragraph has been added to Article 115 of the Mining Regulation published in the Official Gazette dated 21/9/2017 and numbered 30187.

'(4) If the mining activities carried out to meet the country's electricity needs coincide with the areas registered as olive groves in the land registry and it is not possible to carry out the activities in other areas, on the condition that the person who will carry out the mining activities undertakes to rehabilitate the site by rehabilitating it at the end of the activities, within the working schedule determined by the General Directorate. The Ministry may give permission to move the part of the olive field where mining activities will be carried out, to carry out mining activities in the field and to construct temporary facilities related to these activities, taking into account the public interest. In cases where it is not possible to transport the olive field, in order for the Ministry to give permission to carry out mining activities in the field and to construct temporary facilities related to these activities, taking into account the public interest, the person who will carry out mining activities shall rehabilitate the field at the end of the mining activities and restore it to its former state and comply with the planting norms in the area deemed appropriate by the Ministry of Agriculture and Forestry. It is obligatory to undertake to establish an olive orchard equivalent to the field where the activity will be carried out. Within the scope of this paragraph, the person who is decided in favor of carrying out mining activities is responsible for all costs related to the transportation of the olive field and all the demands arising from the transportation of the olive field. The procedures and principles regarding the transportation of the olive field within the scope of this paragraph shall be determined by the Ministry, with the approval of the Ministry of Agriculture and Forestry, and the procedures and principles regarding the establishment of an olive orchard shall be determined by the Ministry of Agriculture and Forestry.'

ARTICLE 2- This Regulation enters into force on the date of its publication.

ARTICLE 3- The provisions of this Regulation are executed by the Minister of Energy and Natural Resources."

(Source: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220301-11.htm)

Reactions

CHP Group Deputy Chairman Özgür Özel stated that the government has bad intentions to covet olive groves and said, “This government; When he makes the country dependent on Russia for energy and enters a dead end, he is malicious enough to covet olive groves to meet his electricity needs! We only fight for the olive tree and do our best not to enforce the regulation! Know it like this!” used the phrases.

CHP Group Deputy Chairman Engin Altay said, “They can't manage, they can't manage, it pays off to the coasts, plateaus and forests. Now they are also chopping olive groves. Shame on you…. However, how nice he said #NazımHikmet shared "You will plant olives even when you are seventy".

CHP Muğla Deputy Mürsel Alban said, “Thus, all olive groves in our country, including Milas Akbelen, were opened to plunder and plunder. Turkey is the genetic homeland of olives. This change, made for the sake of expanding the mining area of ​​a handful of supporters, is a betrayal of olives, farmers, agriculture and natural life, it is unacceptable.

Süleyman Bülbül, CHP Aydın Deputy and Member of the Justice Commission, argued that the regulation is in violation of the Law on the Improvement of Olive Growing and Vaccination of Wild Wildlife, known as the Olive Protection Law, and also violates the 14th article of the Constitution and violates the higher legal norms.

CHP İzmir Deputy Tuncay Özkan also responded by saying, “Greedy palace regime! Olive will remain, you will fall because you rot. It's almost time. The day will come when the olive will return and the oppressor will be held accountable. Those who want to chop olive trees should not forget. Whoever follows the oppressor becomes a partner in the oppression.”

TAGS;

Enerji Bakanlığı yönetmeliği

Zeytinlik

Hayatın içinden haberler