Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi metni aşağıda

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 22.04.2022 - Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi yasalaştı

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi yasalaştı. Bu ne anlama geliyor? Madde madde teklif metninin tamamı haberde.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre özetle yenilikler şöyle;

Madde madde yenilikler

. Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek.

. Spor kulüpleri birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

. Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek.

. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

. Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak.

. Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak.

. Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu yüzde 3-5 arasında olacak.

. Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak.

. Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek.

. Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri teklife göre tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek ancak teklifin spor faaliyetlerine katılımı düzenleyen hükümleri hariç diğer hükümler bu kulüpler hakkında uygulanmayacak.

. Nefret ve ayrımcılık suçlarından mahkum olanların da spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden sona erecek.

. Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek.

. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı haklarında kovuşturma yürütülen kişilerin görevden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak.

Kanun Teklifi metni

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi metni

(Değişiklikler dahil değil)

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanunun spor kulüplerine ilişkin 3 ilâ 13 üncü maddeleri ve spor anonim şirketlerine ilişkin 14 ilâ 20 nci maddeleri saklı kalmak kaydıyla; Kanunda açıkça düzenlenen hükümler hariç olmak üzere, bu Kanun hükümleri kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmaz.

(3) Payları borsada işlem gören spor anonim şirketleri de dahil olmak üzere tüm halka açık spor anonim şirketleri sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Bu Kanunda spor anonim şirketleri için getirilen hükümler, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanır. Aynı konuda farklı hükümler olması durumunda halka açık spor anonim şirketlerine sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

(4) Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri hakkında bu Kanunun 4 üncü madde hariç diğer hükümleri uygulanmaz.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;

a) Ana statü: Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar ile bunların uygulanmasına yönelik diğer hususları belirlemek üzere spor federasyonlarının genel kurulları tarafından kabul edilen ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleyici işlemi,

b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

ç) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

d) Deaflimpik spor dalı: Uluslararası Deaflimpik Komitesi tarafından yaz-kış deaflimpik oyunları programına alınma kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı oyunlar tamamlanana kadar deaflirnpik olarak kabul edilen spor dallarını,

e) Denk bütçe: Gelirleri giderlerine eşit olan bütçeyi,

f) İhtisas spor kulübü: En fazla iki spor dalında faaliyet göstermek üzere kurulan ve seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyet gösteren spor kulüplerini,

g) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

ğ) Kuruluş ana statüsü: Yeni kurulacak spor federasyonları için Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleyici işlemi,

h) Olimpik spor dalı: Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yaz ve kış olimpiyat oyunları programına alınma kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı olimpiyat oyunları tamamlanana kadar olimpik olarak kabul edilen spor dallarını,

ı) Paralimpik spor dalı: Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yaz ve kış paralimpik oyunları programına alınma kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı paralimpik oyunları tamamlanana kadar paralimpik olarak kabul edilen spor dallarını,

i) Spor anonim şirketi: Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi,

j) Spor anonim şirketi yöneticisi: Spor anonim şirketi yönetim kurulunca spor anonim şirketinin yönetim veya temsili hususunda murahhas üye veya müdür olarak yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Spor kulübü yöneticisi: Spor kulübü yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunca kendisine spor kulübünün yönetimi veya temsili görevi verilmiş gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,

m) Spor faaliyeti: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

n) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları,

o) Spor federasyonu zorunlu kurulları: Spor federasyonu yönetim, denetim ve disiplin kurullarını,

ö) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,

p) Tahkim Kurulu: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunu,

r) Talimat: Spor federasyonu yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlığın onayına istinaden Bakanlığın İnternet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleyici işlemi,

s) Uluslararası federasyon: Spor federasyonlarının üyesi olduğu uluslararası federasyonları,

ş) Üst kuruluş: Spor kulüplerinin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve bu federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Spor Kulüpleri

Kuruluş ve tüzel kişiliğin kazanılması

MADDE 3 – (1) Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az yedi kişi tarafından kurulur.

(2) Spor kulübü kurmak için kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli diğer belgelerle birlikte Bakanlığa başvuruda bulunulur.

(3) Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile kulüp tüzüğü Bakanlık tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir. Kuruluş bildirimi, tüzük ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması derhal kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak en geç altmış gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve mevzuata aykırılık giderilmezse başvuru Bakanlık tarafından reddedilir.

(4) Kuruluş bildirimi, tüzük ve diğer belgelerde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık süresinde giderilmiş bulunursa spor kulübü Bakanlık tarafından spor kulüpleri siciline tescil edilir ve bu tescille tüzel kişilik kazanır.

(5) Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüpleri, tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

(6) Spor kulübünün tüzüğünde; spor kulübünün adı, amacı, gelir kaynaklan, üyelik koşulları ve organları ile geçici yönetim kurulunun yer alması zorunludur.

(7) Kuruluş bildirimi, tescilin şartları ve tüzüğün içeriği ile gerekli belgelere ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Spor faaliyetlerine katılım

MADDE 4 – (1) Spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlıdır. İlgili spor dalı tescilleri, spor federasyonları tarafından ayrıca Bakanlığa bildirilir.

(2) Tescilin yapılması, başvuru şekli ve gerekli belgelere ilişkin usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenir.

Spor kulüplerinin organları

MADDE 5 – (1) Spor kulüplerinin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

(2) Spor kulüpleri; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) Spor kulüpleri, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu, denetim kurulu ve varsa spor kulübünün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin bilgi ve buna ilişkin dayanak belgeleri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkum olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde bu fıkranın ceza mahkumiyetine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(5) Tahkim kurulları, Bakanlık disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(6) Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtildiği şekilde mahkum olanlar veya hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

(7) Spor kulüplerinin yönetim, denetim veya diğer kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler spor kulüplerinin tüzüğünde; bunların spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerinin yönetim veya diğer kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler ise ilgili şirketin esas sözleşmesinde belirlenebilir.

Spor kulüplerine üye olma

MADDE 6 – (1) Fiil ehliyetine sahip kişiler, spor kulüplerine üye olma hakkına sahiptir. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve kulüp yönetim kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(2) Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka aykırı şekilde sınırlayacak hükümlere yer verilmez.

(4) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.

Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu

MADDE 7 – (1) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Spor kulüpleri tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

(3) Spor kulüplerinin genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları; spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir İnternet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun il müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen spor kulübü üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini spor kulübüne bildirirler. Spor kulüplerinde, elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Birleşme ve mal varlığının devri
MADDE 8 – (1) Spor kulüpleri en az genel kurul üye tam sayısının dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla aynı ilde bulunan başka bir spor kulübü ile birleşebilir.

(2) Birleşme; spor kulüpleri siciline tescil ile geçerlilik kazanır ve devrolunan spor kulübünün tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan spor kulübüne geçer. Bu birleşme ile devrolunan spor kulübünün üyeleri kendiliğinden devralan spor kulübünün üyesi olur, devrolunan spor kulübü tasfiye edilmeksizin sona erer ve spor kulüpleri sicilinden silinir.

(3) Devrolunan spor kulübüne ait sportif tarihçe ve sportif başarı devralan spor kulübüne geçmiş sayılır. Devralan spor kulübü, lige katılımda veya tescil edilen isminde devrolunan spor kulübü izlenimini verecek herhangi bir değişiklik yapamaz. Devrolunan spor kulübünün müsabakalara katılım ismi veya unvanı yeniden tescil edilmez.

(4) Spor kulüplerinin birleşmesi Bakanlığın iznine tabidir. Bakanlığın incelemesi sadece bu Kanunun ilgili hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılır.

(5) Spor kulüplerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçı, aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak, en az genel kurul üye tam sayısının dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine mal varlığını devredebilir. Devralan spor kulübü veya spor anonim şirketi devreden spor kulübü ile birlikte; devir kararının tescilinden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla müteselsil olarak sorumludur.

(6) Birleşme ve mal varlığının devri sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. Bu sözleşmeler, birleşme veya mal varlığı devrine katılan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin yönetim kurulları tarafından imzalanır ve spor kulüplerinde üyelerin, spor anonim şirketlerinde sermayenin en az dörtte üçünün temsil edileceği genel kurul toplantısında spor kulüplerinde toplantıya katılanların salt çoğunluğunun, spor anonim şirketlerinde ise toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları sermayenin salt çoğunluğunu oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile onaylanır.

(7) Birleşme ve mal varlığının devrine ilişkin diğer usul ve esaslar; uluslararası federasyonların düzenlemeleri göz önüne alınmak suretiyle, ilgili bakanlıklar ve kuruluş kanunu bulunan spor federasyonlarının görüşü üzerine, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Spor kulüplerinin sona ermesi, faaliyetinin yasaklanması ve tescilinin iptali

MADDE 9 – (1) Spor kulüpleri aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

a) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması.

b) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi.

c) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerden en az birinin gerçekleşmesi halinde Bakanlık ve spor kulübünün herhangi bir üyesi spor kulübünün sona erdiğinin tespitini mahkemeden isteyebilir.

(3) Genel kurul, her zaman spor kulübünün feshine karar verebilir.

(4) Bakanlık;

a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,

b) Organlarını bu Kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,

c) Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan,

spor kulüplerinin spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilir. Ayrıca yukarıda sayılan hallerde, Bakanlık veya spor kulübünün herhangi bir üyesinin istemi üzerine mahkeme; spor kulübünün feshine karar verir ve dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

(5) Spor kulübünün kendiliğinden sona ermesi, genel kurul veya mahkeme tarafından spor kulübünün feshine karar verilmesi hallerinde, spor kulübünün Bakanlık nezdindeki tescili iptal edilir.

(6) Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından iptal edilir.

Spor tesisi

MADDE 10- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, faaliyet gösterdikleri spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapar, yaptırır, işletir, kiralar veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütür.

(2) Bakanlık, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının spor salonları, sahaları ve tesislerinin verimli kullanılması ile bu tesislerden spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bir program dahilinde ortaklaşa yararlanabilmeleri için gerekli tedbirleri alır. Buna ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Spor tesislerinde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından ilan edilen yasaklılar listesindeki maddeler ve bu maddeleri içeren ürünlerin bulundurulması, tüketimi ve satışı yasaktır.

(4) Bakanlık, sporcu yetiştirme, sporda alt yapının desteklenmesi ve spor müsabakalarında kullanılmak amacıyla mülkiyetindeki veya tasarrufundaki taşınmazları spor anonim şirketlerine on yıla kadar 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda öngörülen pazarlık usulüyle kiralayabilir ya da kırk dokuz yıla kadar irtifak hakkı tesis edebilir.

Kamu yararına çalışan spor kulüpleri
MADDE 11 – (1) Kamu yararına çalışan spor kulüpleri; Hazine ve Maliye Bakanlığının ve ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.

(2) Bir spor kulübünün kamu yararına çalışan spor kulübü sayılabilmesi için;

a) En az iki yıldır faaliyette bulunuyor olması,

b) Faaliyette bulunduğu spor dallarına elverişli spor tesislerinin mülkiyetine veya uzun süreli kiracılık ya da tahsis hakkına sahip bulunması,

c) En az üçü olimpik, paralimpik veya deaflimpik spor dalı olmak üzere altı ayrı spor dalında faaliyette bulunması,

ç) İhtisas spor kulübü şeklinde kurulanlarda ise olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarına sporcusunun katılması veya faaliyette bulunduğu her spor dalında olimpik, paralimpik veya deaflimpik oyunlarına sporcu göndermesi,

d) Faaliyet gösterdiği spor dallarından en az birinde bağlı olduğu spor federasyonu tarafından düzenlenen en üst düzeydeki spor faaliyetine katılması,

şarttır.

(3) Denetimler sonucunda bu şartları kaybettikleri tespit edilen spor kulübü hakkında alınan kamu yararına çalışan spor kulübü sayılma kararı birinci fıkrada öngörülen usulle kaldırılır.

(4) Kamu yararına çalışan spor kulüpleri, 5253 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda düzenlenen kamu yararına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanır.

(5) Kamu yararına çalışma statüsünün kazanılması ve kaybedilmesine ilişkin diğer hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Üst kuruluş
MADDE 12 – (1) Spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri, kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, ortaklaşa kullanabilecekleri spor merkezi, saha ve tesisleri kurmak ve kullanmak amacıyla il sınırları içerisinde en az on beş spor kulübü veya spor anonim şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, en az on beş federasyonun bir araya gelmesiyle de konfederasyon kurabilirler.

(2) Üst kuruluşların kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli diğer belgeler ile birlikte Bakanlığa başvuruda bulunulur. Bakanlık tarafından tescil edildikten sonra özel hukuk tüzel kişiliği kazanılır.

(3) Üst kuruluşların zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

(4) Üst kuruluşlar; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(5) Üst kuruluşlar, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu, denetim kurulu ve varsa diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin bilgi ve buna ilişkin dayanak belgeleri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(6) Üst kuruluşların üye sayısının bu Kanunda öngörülen sayının altına düşmesi halinde, bu kuruluşlara, gerekli olan sayının tamamlanması için altı aylık süre tanınır. Bu süre içinde tamamlama işlemi yapılamazsa, bu kuruluşların varlıkları kendiliğinden sona erer.

(7) Üst kuruluşlar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Bu madde kapsamında kurulan üst kuruluşlar, spor federasyonlarının izni olmaksızın bunların görev ve yetkilerini doğrudan veya dolaylı olarak kullanamazlar.

(8) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 4721 sayılı Kanun ve 5253 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(9) Üst kuruluşlara ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Denetim ve beyanname usulü
MADDE 13 – (1) Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların; ilgili mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları başta olmak üzere, idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetleri Bakanlık tarafından denetlenir.

(2) Spor kulüpleri, 5253 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kıyasen uygulanmak suretiyle İçişleri Bakanlığı veya mülki idare amiri tarafından da denetlenebilir. Aynı Kanunun 30/A maddesinde belirtilen suçlar kapsamında spor kulübü ve spor anonim şirketinin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında kovuşturma başlatılması halinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Belirtilen tedbirin yeterli olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması durumunda spor kulübü ve spor anonim şirketinin geçici olarak faaliyetten alıkonulmasına ilişkin olarak 5253 sayılı Kanunun 30/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kıyasen uygulanır.

(3) Bakanlık, denetimi belirlediği liglerde faaliyette bulunan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin mali durumunu ve kar-zarar hesaplarını, yıllık dönemler halinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşuna denetlettirmek suretiyle de gerçekleştirebilir. Bu denetimin giderleri Bakanlık tarafından karşılanır. Beş yıl içinde aynı şirket için toplam üç yıl denetçi olarak seçilen denetçi iki yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve bu fıkrada belirtilen süreleri kısaltmaya yetkilidir.

(4) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kar, zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

(5) Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, spor kulübü ve spor anonim şirketi yetkilileri tarafından verilmesi, kulübün kullanımındaki tüm bina, tesis ve bunların eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim kapsamında yapılan inceleme konusuyla sınırlı kalmak üzere ve ölçülülük ilkesine uygun olarak incelemenin gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla istenebilecek bilgi ve belgelerin, yargı mercileri hariç 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından görevli denetim elemanına verilmesi zorunludur.

(6) Denetim sırasında, uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda denetim elemanının talebi üzerine Bakanlık tarafından bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişinin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bilirkişiye verilecek ücretin tutarı Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve bu ücret Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(7) Konsolidasyonun gerekli olduğu hallerde kulüp bünyesinde konsolide olanlardan en yüksek harcamaya sahip olanın hesap dönemi kulübün de hesap dönemi olarak kabul edilir.

(8) Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

(9) Bu madde kapsamında yapılacak denetime ve beyanname düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Spor Anonim Şirketleri

Spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi

MADDE 14 – (1) 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, Bakanlık tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.

(2) Şirketlerin tescil başvurusu Bakanlık tarafından otuz gün içinde karara bağlanır. Başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunması halinde bu hususun otuz gün içinde giderilmesi istenir. Bu süre içinde bu aykırılık veya noksanlığın giderilmemesi halinde başvuru reddedilir. Başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık giderilmiş olursa şirket spor anonim şirketi siciline tescil edilir.

(3) Bakanlık tarafından tescil edilen spor anonim şirketleri, tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

(4) Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi birmilyon Türk Lirasından az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilir.

(5) Bakanlık;

a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,

b) Organlarını bu Kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,

c) Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan,

spor anonim şirketlerinin Bakanlık nezdindeki tescillerini iptal eder.

(6) Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor dalını ilgili spor federasyonuna tescil ettirmek zorundadır. Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından iptal edilir.

(7) Tescile ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Hissedarlık yapısı

MADDE 15- (1) Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilir veya devredebilir.

(2) Bir spor anonim şirketi ile bu şekilde malvarlığı ya da sözleşme, ortaklık, yönetim veya benzeri bir bağlantısı olan spor kulübünün, ilgili spor anonim şirketinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi anlamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunmalıdır. Bu şekilde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti bulunan spor kulübü lehine düzenlenecek imtiyazlar hariç olmak üzere spor anonim şirketlerinde; diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarına ve azlığa 6102 sayılı Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez.

(3) Bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor anonim şirketlerinin paylarının nama yazılı olması zorunludur.

(4) Bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor anonim şirketlerinde şirket karından kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere herhangi bir menfaat sağlanamaz.

(5) Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti bulunamaz.

Yönetim

MADDE 16 – (1) Spor anonim şirketlerinin yönetim kurulu, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş bir veya daha fazla kişiden oluşur.

(2) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere; halka açık spor anonim şirketlerinin, kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesi ve uymakla yükümlü oldukları kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından ayrıca belirlenebilir.

(3) Spor anonim şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri hakkında diğer mevzuatta aranan şartlara ilaveten bu Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası da uygulanır.

(4) Spor kulübü ve spor anonim şirketi yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar.

Tamamlayıcı düzenlemeler

MADDE 17 – (1) Spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin asgari içeriği, ortaklık yapısı, pay sahipliği, sermayesi ve organlarına ilişkin usul ve esaslar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Temel ilkeler

MADDE 18 – (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri;

a) Ekonomik ve mali imkânlarını geliştirmek suretiyle şeffaflık ve güvenilirliklerini artırmak için çaba göstermek,

b) Mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni göstermek,

c) Denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturmak ve bu kapsamda ilgili spor federasyonu tarafından talimatlarla belirlenmiş bütçe ve harcama ilkelerine uyum göstermek,

ç) Sporun sürdürülebilirliğini sağlamak ve korumak amacıyla faaliyetlerde bulunmak ve bu kapsamda uzun vadeli sportif yatırımları özendirmek,

zorundadır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin gelir ve giderleri

MADDE 19 – (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tüzüklerinde veya esas sözleşmelerinde belirtilen amaçlarını ve bu Kanunda yer alan görevlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

a) Üye aidatları,

b) Sponsorluk gelirleri,

c) Sporcu transferlerinden alınan ücretler,

ç) Sporcu yetiştirme tazminatları,

d) Sporcu eğitim, kurs ve benzeri ücretler,

e) Faaliyetlere katılım bedelleri,

f) Müsabaka hasılatları,

g) Yayın gelirleri,

ğ) Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler,

h) Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler,

ı) Reklam gelirleri,

i) Kira gelirleri,

j) Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri,

k) Bağış ve yardımlar,

l) Spor dışı faaliyetlere ait gelirler,

m) Finansman gelirleri,

n) Öz sermaye katkıları,

o) Diğer benzeri gelirler.

(2) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tüzüklerinde veya esas sözleşmelerinde belirtilen amaçlarını ve bu Kanunda yer alan görevlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki giderlerde bulunabilir:

a) Satış ve malzeme giderleri,

b) Mağaza giderleri,

c) Sporculara ve diğer personele yapılan ödemeler,

ç) Sporcu transferi giderleri,

d) Faaliyetlere katılım ve müsabaka giderleri,

e) Kiralama ve finansal kiralama giderleri,

f) İdari giderler,

g) Varlıkların kullanım haklarından kaynaklanan amortisman giderleri,

ğ) Spor dışı faaliyetlere ait giderler,

h) Finansman giderleri ve kar payı dağıtımları,

ı) Gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan giderler ve altyapı giderleri,

i) Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yapılan giderler,

j) Diğer benzeri giderler.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama ilkeleri

MADDE 20 – (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, bağlı ortaklıklar dahil, konsolide bilanço içerisinde ve ayn bir hesapta toplanır.

(2) Spor kulübüne bağlı bir veya daha fazla spor anonim şirketi varsa konsolidasyon spor kulübü bilançosunda yapılır. Bu durumda hesap dönemi olarak spor anonim şirketinin hesap dönemi spor kulübüne de uygulanır. Spor kulübüne bağlı birden fazla spor anonim şirketi bulunması halinde, spor kulübü bilançosunda en yüksek harcamaya sahip spor dalında faaliyet gösteren spor anonim şirketinin hesap dönemi spor kulübüne de uygulanır.

(3) Spor anonim şirketlerinin hesap dönemi, faaliyette bulunduğu en yüksek harcamaya sahip spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre, esas sözleşme ile belirlenir.

(4) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri;

a) Bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmibeşini aşan,

b) Mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek,

gelir ve alacaklarını üye sayısı on binden az olan spor kulüplerinde en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun, üye sayısı on binden fazla olan spor kulüplerinde üyelerin, spor anonim şirketlerinde ise sermayenin en az üçte birini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin katılacağı genel kurulda, spor kulüplerinde toplantıya katılanların en az dörtte üçünün, spor anonim şirketlerinde ise toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları sermayenin en az dörtte üçünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile devredebilir.

Anılan devir oranı, mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki olağan dönemde doğacak veya vadesi gelecek olan gelir ve alacaklar yönünden hiçbir şekilde bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirin yüzde ellisi oranını geçemez.

(5) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise halka açık spor anonim şirketler için sermayenin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin olumlu oyu ile; diğer spor anonim şirketleri için sermayenin en az üçte ikisini oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin olumlu oyu ile, spor kulüplerinde ise genel kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin olumlu oyu ile kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Ancak ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamaz. Önceki yıl bütçelerindeki brüt gelirleri, giderlerinden fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri ise takip eden yıl bu fıkradaki sınırlamaların üzerinde söz konusu brüt gelir fazlası kadar ilave borçlanma yapabilirler. Aynca, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, ancak önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar ve her halükarda vadesi mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce gelecek şekilde borç verebilir. Alınınış veya verilmiş mevcut borçların vadesinin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki bir tarihe uzatılması da bu fıkra kapsamında borçlanma veya borç verme olarak değerlendirilir. Bu fıkrada yer alan sınırlamalardan muafiyete ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkradaki oranların hesabında, 6102 sayılı Kanunun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi şirketler için, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenen finansal tablolar esas alınır. Eğer bu şirketler, mevzuat gereği konsolide finansal tablo düzenliyorsa, dördüncü ve beşinci fıkrada bahse konu oranların hesabında konsolide finansal tablolar esas alınır. Finansal tablolarının düzenlenmesinde ihtiyari olarak Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasını tercih eden spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için de dördüncü ve beşinci fıkrada bahse konu oranların hesabında bu finansal tablolar esas alınır.

(7) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tescilli oldukları ulusal spor federasyonu ile bu spor federasyonunun üyesi olduğu uluslararası kuruluşların belirlediği sportif, altyapı, personel, idari, hukuki, mali ve diğer kriterleri yerine getirmek zorundadır.

(8) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzeri pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde beş ve daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere hak ve alacaklarını devredemez. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve spor anonim şirketleri, üzerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi anlamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunan kişilere borç veremez veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamaz, sorumluluk yüklenemez ve bunların borçlarını devralamaz. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; yönetim kurulu üyelerinden, bunların eşlerinden ve üçüncü dereceye kadar hısımlarından ve spor anonim şirketlerinin, üzerlerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi anlamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunan kişilerden aldıkları borçlar da beşinci fıkrada belirtilen borçlanma sınırlamalarına tabidir.

(9) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri adına veya hesabına yapılacak ödeme ve tahsilatların 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu konuda 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilindeki parasal sınırlar uygulanır. 213 sayılı Kanunun idari para cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu şekilde yapılmayan ödeme ve tahsilatların varlığı veya başka bir şekilde yapıldığı ispatlanamaz. Spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya tahsilatların spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinin defter ve kayıtlarında gösterilmesi gereklidir.

(10) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçelerinde gelir ve gider denkliğinin sağlanması ve bunların;

a) İlgili spor dalında sporculara, kulüplere, spor anonim şirketlerine,

b) Kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan,

vadesi geçmiş borcunun bulunmaması esastır.

(11) Denk bütçe şartları, bütçeyi oluşturan gelir ve giderler ile bunların nitelikleri, bütçeye dahil edilmeyecek giderler, emsal fiyatlar üzerinden gelir gider tablosuna dahil edilecek gelir ve giderler, denk bütçeden muaf olacak kulüp ve spor anonim şirketleri, kademeli bir şekilde kabul edilebilecek zarar miktarı, bu kapsamda uygulanacak disiplin cezaları ve denk bütçeye ilişkin diğer esaslar uluslararası spor kuruluşlarının düzenlemeleri göz önüne alınmak suretiyle ve bu Kanunda belirtilen bütçe ve harcama ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili spor federasyonu tarafından talimatla belirlenir.

(12) Spor kulübünün tüzüğünde ve spor anonim şirketinin esas sözleşmesinde bütçenin uygulanmasına ilişkin hususlara ve yürürlüğe konması usulüne yer verilir.

(13) Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri; mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumludur. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bu maddenin dördüncü, beşinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırılık hallerine ilişkin sorumluluklarında kasıt veya ihmal aranmaz ve zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat etmedikçe sorumluluğu devam eder. Bu durumda spor kulübü, spor anonim şirketi, spor anonim şirketi pay sahipleri ve bunların alacaklıları, spor kulübünün ve spor anonim şirketinin yükümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilir.

Yardım şekilleri

MADDE 21 – (1) Bakanlık ve spor federasyonları; alt yapı ve sporun gelişimine ilişkin konularda spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve üst kuruluşlara yardımda bulunabilir.

(2) Yardımlar; ayni veya nakdi şekilde yapılabilir.

(3) Büyükşehir belediyesi, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin profesyonel spor dallarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramaz ve yardımda bulunamaz. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi bu hükmün dışındadır.

(4) Bakanlık ve spor federasyonları, okul spor kulüplerine spora ilişkin faaliyetlerde bulunmak üzere ayni, nakdi veya teknik eleman görevlendirmesi şeklinde yardımda bulunabilir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Davanın ihbarı ve fer’i müdahale

MADDE 22 – (1) Bakanlık ve ilgili spor federasyonu; gerekli görmeleri halinde, spor anonim şirketleri ile ilgili olarak, 6102 sayılı Kanunun 549 uncu ilâ 557 nci maddeleri ile bu Kanunun 20 nci maddesi kapsamında açılacak davalarda davacı taraf yanında ve davacıya yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, fer’i müdahil olarak yer alabilirler. Bu kapsamda açılacak davalar, mahkemece Bakanlık ve ilgili spor federasyonuna ihbar edilir.

(2) Birinci fıkra hükmü spor kulüpleri hakkında kıyasen uygulanır.

(3) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde ibra kararı; davacı, Bakanlık ve ilgili spor federasyonunun bu madde kapsamında sahip olduğu dava ve fer’i müdahale hakkını ortadan kaldırmaz.

Profesyonel faaliyet

MADDE 23- (1) Spor federasyonunun üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından profesyonel olarak kabul edilen ve mevzuata göre profesyonel faaliyette bulunulmasına izin verilen spor dallarında, bir spor kulübü veya spor anonim şirketine sözleşme ilişkisi ile bağlı biçimde profesyonel olarak spor faaliyetinde bulunulabilir. Bu şekilde müsabakalara katılan sporcu için spor faaliyeti onun esas mesleği kabul edilir. Profesyonel sporcunun statüsü ile hak ve yükümlülükleri, faaliyette bulunduğu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından belirlenir.

(2) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, birinci fıkra hükmüne göre profesyonel olarak kabul edilen ve izin verilen spor dallarında faaliyette bulunmak üzere profesyonel şube açabilir.

Alacakların önceliği

MADDE 24 – (1) Bakanlığın spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinden kesinleşmiş olan; kira, alt kira, her türlü spor müsabaka ve gösterilerinde bilet satışlarından elde edilen hasılat payı, gençlik veya spor tesislerine verilen isimlerden doğan reklam veya sponsorluk gelirlerinden paylar ve sözleşmelerden doğan diğer alacakları, bu kulüplerin ve şirketlerin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim hakkı alacaklarından, diğer tüm alacaklardan öncelikli olarak tahsil edilir.

Uygulanacak hükümler

MADDE 25 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda spor kulüpleri hakkında 4721 sayılı Kanun ile 5253 sayılı Kanun; spor anonim şirketleri hakkında ise 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Spor Federasyonları

BİRİNCİ BÖLÜM

Spor Federasyonları

Kuruluş ve teşkilat

MADDE 26 – (1) Spor federasyonları, spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur ve kanun veya kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır.

(2) Spor federasyonlarının merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten teşekkül eder.

(3) Yeni kurulan spor federasyonlarının kuruluş ana statüleri Bakanlık tarafından hazırlanır.

Genel kurul
MADDE 27 – (1) Genel kurul spor federasyonunun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Spor federasyonlarının genel kurulları Ankara’da yapılır.

(2) Bakanlık, genel kurul toplantılarında gözlemci görevlendirir. Gözlemci, genel kurul toplantısının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek raporunu on beş gün içinde Bakanlığa sunar. Bakanlık raporun verildiği; ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde Ankara asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

Genel kurul toplantıları
MADDE 28 – (1) Genel kurulun toplanması, delegelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar, yönetim, denetim ve disiplin kurulu aday listelerinin oluşturulması, seçimlerin yapılması ve oyların sayımı ile ilgili temel usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle, diğer hususlar ana statüyle belirlenir.

(2) Genel kurul delege sayısı, olimpik ve paralimpik spor dallarında l S0’den az 300’den fazla, diğer spor dallarında ise l00’den az 200’den fazla olamaz.

(3) Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, yeni kurulacak spor federasyonlarında ise kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde yapılır.

(4) Olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının herhangi bir sebeple;

a) En fazla bir yıl süreyle ertelenmesi halinde mevcut federasyon başkanı ve organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

b) Bir yıldan fazla süreyle ertelenmesi veya iptali halinde, erteleme veya iptal kararından itibaren en geç üç ay içinde genel kurul yapılır.

(5) Olağanüstü genel kurul;

a) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından federasyonun yönetimi ve temsili hususunda yeterli düzeyde bulunmayan yönetim kurulu hakkında karar almak üzere Bakanın istemi,

b) Spor federasyonu yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı,

c) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların salt çoğunluğunun noter kanalı ile yazılı müracaatı,

ç) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi veya ölümü,

d) Yönetim veya disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda yapılır.

(6) Disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi nedeniyle yapılacak olağanüstü genel kurulda sadece disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılır.

(7) Mali genel kurul, iki yılda bir ana statüde belirtilen tarihte yapılır.

(8) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hallerde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlayacak yeni yönetim kurulunu seçmek üzere en geç altmış gün içinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Federasyon başkanının başkan olma şartlarından herhangi birini kaybetmesi halinde bu süre kararın kesinleşmesinden itibaren başlar. Ancak, beşinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpik ve paralimpik spor dallarında olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

Toplantı usulü
MADDE 29 – (1) Genel kurul; delege tam sayısının salt çoğunluğu ile topların ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, genel kurul takip eden günde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(2) Genel kurul toplantılarını mevzuatta öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan spor federasyonlarının genel kurulları Tahkim Kurulu tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içinde yapılır ve federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında adli ve idari işlem başlatılır.

(3) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce spor federasyonu ve Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur.

(4) Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır. Seçimler liste yöntemi esası ile gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır.

(5) Spor federasyonu çalışanları genel kurul delegesi olamaz. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde altmışından az olamaz. Genel kurulun delege sayısının yüzde onu Bakanlık delegelerinden oluşur.

Genel kurulun görevleri
MADDE 30- (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana statüyü değiştirmek.

b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

c) Bütçeyi onaylamak.

ç) Bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

d) Taşınmaz alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki vermek.

e) Yönetim kurulu faaliyet raporunun ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) Denetim kurulu raporunun ibra edilip edilmemesini oylamak.

g) Bakanlığın onayına sunulmak üzere spor federasyonuna yeni spor dalı bağlanmasını veya ayrılmasını teklif etmek.

ğ) Bakanlığın onayı ile profesyonel şube kurulmasına karar vermek.

h) Çalışma usul ve esasları ana statüyle belirlenmek kaydıyla iktisadi işletme kurulmasına karar vermek.

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu
MADDE 31- (1) Yönetim kurulu, spor federasyonunun yönetim ve temsil organıdır.

(2) Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen federasyon başkanı dahil onbir asıl ve onbir yedek üyeden oluşur. Kurulun en az iki asıl üyesinin, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında milli olan ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olması zorunludur. Bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olabilecek milli sporcu bulunmaması halinde, bunların yerine en az bir yıldır faal olmayan lisanslı sporcular yönetim kurulu üyesi seçilebilir.

(3) Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Disiplin kurulu
MADDE 32 – (1) Disiplin kurulu, spor federasyonlarının faaliyet programında yer alan veya spor federasyonu tarafından izin verilen müsabaka ve faaliyetlerden doğan disiplin uyuşmazlıklarında yetkilidir.

(2) Disiplin kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

(3) Disiplin kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(4) Disiplin kurulu; ihtar, kınama, para cezası, ödüllerin iadesi, ihraç, müsabakadan men, hak mahrumiyeti, lisans ve diğer uygunluk belgelerinin askıya alınması veya iptali, spor dalı tescilinin iptali, seyircisiz oynama, saha kapatına, hükmen mağlubiyet, puan indirme, ligden düşürme ve ikincil mevzuatla belirlenecek diğer cezaları verebilir.

(5) Disiplin ihlali oluşturacak fiiller ve disiplin yargılamasının temel usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Denetim kurulu
MADDE 33 – (1) Denetim kurulu, spor federasyonunun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler.

(2) Denetim kurulu; iki üyesi genel kurul tarafından seçimle belirlenen, üç üyesi ise Bakanlık tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(3) Denetimlerin spor federasyonunun merkezinde yapılması zorunludur. Her mali yılda en az dört defa denetim yapılarak tespit edilen hususlarda gerekli işlem tesis edilmesi için yönetim kuruluna bildirim yapılır. Yönetim kurulu tespit edilen hususların gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca her mali genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetim raporunu, genel kurulun onayına sunar.

(4) Denetim kurulu tarafından yapılacak denetimin usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Federasyon başkanı, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinde aranacak genel şartlar
MADDE 34 – (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkum olmamak.

d) Federasyon başkan adayları yönünden genel kurul delegelerinin en az yüzde on beşinin yazılı desteğine sahip olmak.

e) Federasyon başkan adayları yönünden Bakanlık tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere spor federasyonu tarafından tespit edilen adaylık ücretini yatırmak.

(2) Federasyon başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce yazılı başvurularını federasyona yaparlar. Federasyon başkan adaylarının, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları Bakanlık tarafından değerlendirilir.

(3) Bir kimse üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilir.

(4) Spor federasyonlarında ücretli veya fahri görev alanların spor kulüplerindeki üyelik ve yöneticilikleri göreve başlama tarihinden itibaren kendiliğinden sona erer. Spor federasyonlarında görevleri sona erenlerin kulüp üyeliği ve yöneticiliğinden kaynaklanan hakları korunur.

(5) Yönetim, denetim ve disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları ile kurulların bu Kanunda sayılmayan diğer görevleri Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 35 – (1) Genel sekreter, spor federasyonunun her türlü idari iş ve işlemlerini yönetim kurulunun talimatları doğrultusunda yapmakla yetkili ve sorumludur.

(2) Genel sekreter, kamu veya özel sektörde en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip ve en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu kişiler arasından yönetim kurulu kararıyla istihdam edilir. Spor federasyonunun talebi halinde Bakan tarafından genel sekreter ataması yapılabilir.

(3) Genel sekreterlikte aranılacak diğer şartlar ile çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Diğer kurulların oluşumu

MADDE 36 – (1) Bu Kanunda belirtilmeyen ve spor federasyonu tarafından oluşturulacak diğer kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları talimatla belirlenir.

Spor federasyonu il temsilcisi

MADDE 37 – (1) Spor federasyonlarının yurt içi bağlantısını ve spor federasyonunun faaliyetlerinde il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak üzere, illerde spor federasyonu temsilcilikleri kurulabilir. Spor federasyonlarının il temsilcileri, 35 inci maddenin birinci fıkrasında aranan şartlar dahilinde federasyon başkanının teklifi ve Bakanlık onayı ile görevlendirilir.

Spor federasyonunun görev ve yetkileri

MADDE 38- (1) Spor federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek.

b) Spor dalının gelişmesini, her yaş grubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde performans sporcusu yetiştirmek amacıyla Bakanlıkla koordineli bir şekilde altyapıya yönelik olarak gerekli çalışmaları yürütmek.

ç) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.

d) Spor federasyonunu teşkilatlandırmak.

e) Spor federasyonunu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

f) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.

g) Yıllık ve dört yıllık stratejik plan hazırlamak.

ğ) Bakanlık bilişim sistemlerini kullanmak.

h) Kendisine bağlı spor dallarında spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini sportif yönden denetlemek.

ı) İkincil mevzuatla belirlenen diğer görevleri yapmak.

Spor federasyonu gelirleri

MADDE 39 – (1) Spor federasyonunun gelirleri şunlardır:

a) Bakanlık bütçesinden ayrılacak pay.

b) Bakanlık bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.

ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.

d) Kulüplerin tescil ücretleri.

e) Kulüplerin televizyon, radyo, İnternet ve benzeri mecralarda yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin ana statüde belirlenecek oranı ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve İnternet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.

f) Eğitim, kurs, seminer ve spor federasyonunun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

g) Sponsorluk gelirleri.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

h) Ceza ve itiraz gelirleri.

ı) Yardım ve bağışlar.

i) Kira ve işletme gelirleri.

j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.

k) Diğer benzeri gelirler.

(2) Spor federasyonunun bu Kanunda sayılan görevleriyle ilgili faaliyetleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

Spor federasyonunun malları ve tahsis

MADDE 40 – (1) Spor federasyonları mallarının haczedilebilmesi ilgili alacağın kesinleşmesine bağlıdır. Kesinleşmeden icraya konulan talepler icra müdürlüğünce reddedilir.

(2) Bakanlık, spor federasyonlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir ve spor federasyonlarının ihtiyaç duyduğu sicile kayıtlı malları satın alabilir. Satın alınan sicile kayıtlı mallar spor federasyonlarına tahsis edilir. Tahsise ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Bakanlık tarafından spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile Bakanlık bütçesinden bu spor federasyonlarına tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar edinim amacı dışında kullanılamaz ve Bakanlık izni alınmadan üçüncü kişilere satılamaz veya devredilemez.

(4) Tüzel kişiliği sonlandınlan spor federasyonlarının mal varlıkları Bakanlık teşkilatına devredilir.

(5) Bakanlık, spor federasyonları veya üst kuruluşların talebi üzerine, kendisine ait spor tesislerinin işletme hakkını ve taşınmazlarını bedelsiz olarak kırk dokuz yıla kadar spor federasyonu veya üst kuruluşların faaliyetleri için tahsis edebilir. Söz konusu spor tesisleri ile taşınır ve taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi Bakanlık tarafından iptal edilir.

Harcama ve belge düzeni

MADDE 41 – (1) Spor federasyonlarının 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (p) bendi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları, mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar veya üzerindeki yapı ve tesislerin tahsisi, kiralanması, irtifak hakkı tesisi ile satışı, mal değişimi, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(2) Spor federasyonları tek düzen hesap planına ve bilanço esasına göre kayıtlarını tutar. Hesap dönemi takvim yılıdır. Raporlarını aynı usulde alır ve muhafaza eder, yasal defterlerini, 213 sayılı Kanun uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklı kalmak üzere, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre tasdik ettirir ve saklar.

(3) Muhasebe kayıtları 213 sayılı Kanun ile belirlenen sürelerde; sporcu, hakem, antrenör ve bunlara ilişkin kurs, sınav, madalya, millik belgeleri, kuşak, bröve ve benzeri tüm kayıtlar ise devamlı olarak saklanır.

Bakanlık denetimi, incelemesi ve soruşturması

MADDE 42 – (1) Spor federasyonlarının her türlü iş ve işlemleri ile harcamalarının denetimi, incelemesi ve soruşturması Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Bakanlık tarafından yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar Bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilir.

(3) Spor federasyonu yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Kendi kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları açısından yapılacak Bakanlık denetiminin kapsamı, Bakanlık tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile tahsislerin mevzuata ve amacına uygun olarak harcanması ve kullanımının tespiti ile sınırlıdır. Yapılan denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar Bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilir. Kendi kuruluş kanunu bulunan spor federasyonu yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

(6) Bakanlık tarafından yapılacak denetimin usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Spor federasyonlarının bütçe ve harcama ilkeleri

MADDE 43- (1) Spor federasyonları;

a) Mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni göstermek,

b) Denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturmak,

zorundadır.

(2) Spor federasyonları;

a) Önceki yıl gelirlerinin yüzde onunu aşacak miktarda borçlanma yapamaz.

b) Spor federasyonlarınca yapılacak ödeme ve tahsilatların 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu konuda 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilindeki parasal sınırlar uygulanır. Bu şekilde yapılmayan ödeme ve tahsilatların varlığı veya başka bir şekilde yapıldığı ispatlanamaz. Spor federasyonları adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya tahsilatların spor federasyonlarının defter ve kayıtlarında gösterilmesi gereklidir.

c) Spor federasyonlarının bütçelerinde gelir ve gider denkliğinin sağlanması ve bunların kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcunun bulunmaması esastır.

ç) Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek zararlardan müteselsilen sorumludur. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bu fıkraya aykırılık hallerine ilişkin sorumluluklarında kasıt veya ihmal aranmaz. Bu durumda spor federasyonu ve alacaklıları, spor federasyonunun yükümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilir.

(3) Yönetim kurulu, Bakanlıktan izin almaksızın görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yapamaz.

Spor elemanlarının belgelendirilmesi

MADDE 44 – (1) Spor idarecisi, çalıştırıcı, antrenör, eğitmen, hakem ve benzeri spor elemanlarının; mesleki standartları, ulusal teknik ve mesleki yeterliliklerinin esasları, denetimi, ölçümü, belgelendirme ve sertifikalandırma işlemleri Bakanlık tarafından yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Spor dallarının tespiti

MADDE 45 – (1) Spor dalları Bakanlık tarafından belirlenir ve teknik ve idari bakımdan spor federasyonlarına bağlanır.

(2) Bir spor dalının profesyonel olarak belirlenmesine, ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak Bakanlık tarafından karar verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46- (1) Spor federasyonları ile ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda, spor federasyonlarının kendi kuruluş kanunları, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, 4721 sayılı Kanun ile 5253 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ceza Hükümleri ve Soruşturma Usulü

Ceza hükümleri ve soruşturma usulü

MADDE 47 – (1) Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri bu Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü, beşinci veya sekizinci fıkralarına aykırı fiilleri nedeniyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu Kanunun 20 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı davrananlar, yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri, bu Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine ve üçüncü fıkrasına aykırı fiilleri nedeniyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Bu Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı davrananlar, yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(5) Bakanlık ve diğer kamu kurumları tarafından tahsis edilen taşınmazlar ve sağlanan destekleri, kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları da dahil tahsis ya da destek amacı dışında kullananlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(6) Spor dallarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin olarak Bakanlık veya spor dalının ilgili olduğu spor federasyonundan yazılı izin almaksızın; bu kapsamda faaliyette bulunan veya unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda spor federasyonu gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan ya da bu tarz davranışlarda bulunan kişiler, Bakanlık veya ilgili spor federasyonunun şikayeti üzerine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(7) Spor kulübü kurma hakkına sahip olmadıkları halde spor kulübü kuranlar veya spor kulüplerine üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde üye olanlar ile spor kulüplerine üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek üyeliğe kabul eden veya kaydını silmeyen veya spor kulübü üyesi iken üye olma hakkını kaybeden kişileri üyelikten silmeyen spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

(8) Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya spor kulübünün merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

(9) Spor kulübüne ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

(10) Genel kurul ve diğer spor kulübü organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(11) Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan spor kulübüne ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkar, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile spor kulübünün diğer personeli 5237 sayılı Kanunun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

(12) Bu Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az olmamak üzere adlı para cezası ile cezalandırılır. Bu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

(13) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki zorunluluğa uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(14) Bu Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ve üst kuruluş yöneticilerine beşbin Türk lirası idari para cezası verilir.

(15) Bu Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak spor kulübü organlarında görev alanlara ve bu kişilerin görevlerini yazılı uyarıya rağmen on beş gün içerisinde sonlandırmayan spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine onbin Türk lirası idari para cezası verilir. Bakanlık tarafından yapılan ikinci yazılı uyarıya rağmen üç ay içinde bu kişilerin organlardaki görevlerinin sonlandırılmaması halinde bu Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre işlem tesis edilir.

(16) Bu maddede belirtilen idari yaptırımlara karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu yetki, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise il müdürlüklerine devredilebilir.

(17) Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlara ilişkin delil veya emarelerin tespiti halinde Bakanlık, doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunabilir. Soruşturma sonunda verilecek kovuşturmaya yer olmadığı kararları Bakanlığa tebliğ edilir ve Bakanlık bu kararlara itiraz edebilir.

(18) Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Bakanlığa tebliğ eder. Bakanlık, gerekli gördüğü davalarda başvuruda bulunması halinde, açılan davaya katılan olarak kabul edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Değiştirilen Hükümler, Yürürlükten Kaldırılan Hükümler ve Geçiş Hükümleri

Değiştirilen hükümler

MADDE 48 – 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Kanunda tanımlanan suçlara ilişkin delil veya emarelerin tespiti halinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunabilir. Soruşturma sonunda verilecek kovuşturmaya yer olmadığı kararları Spor Toto Teşkilat Başkanlığına tebliğ edilir ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bu kararlara itiraz edebilir.

Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Spor Toto Teşkilat Başkanlığına tebliğ eder. Başvuru yapılması halinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı açılan davaya katılan olarak kabul edilir.”

MADDE 49- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 9 uncu maddesinin başlığı “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ile Tahkim Kurulu” şeklinde ve maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin onbirinci fıkrasında yer alan “Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu” ibareleri “Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin altı ila onikinci fıkraları hariç olmak üzere diğer fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Merkez Spor Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda, Merkez Spor Disiplin Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir.

Tahkim Kurulu, görevinde bağımsız ve tarafsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görevli olanlar ile ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar ve anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.”

MADDE 50 – 3289 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkra kapsamında bedelsiz devredilen ya da bedeli karşılığında kiralanan spor tesisleri veya taşınmazlar, kullanım veya intifa hakkı sahibi ile kiracı tarafından, hasılattan ya da kira bedelinden Bakanlığa pay verilmesi suretiyle kiralanabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 51 – 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme

EK MADDE 15 – Bakanlık tarafından, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek olimpik ve paralimpik sporculara yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve bu ödemeler haczedilemez.”

MADDE 52 – 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üç ilâ altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) TFF’nin futbol faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin talimatlarına karşı talimatın yayımı tarihinden; ilk derece hukuk kurullarının futbol faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ise tebliğden itibaren yedi gün içerisinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilmezse talimat ve kararlar kesinleşir, bu talimat ve kararlara karşı yargı yoluna başvurulamaz.

(4) İlk derece hukuk kurulları, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek üyelerden oluşur. Hukuk kurullarına seçilen başkan ve üyelerin görev süresi, Yönetim Kumlu’nun görev süresi ile bağlı olmaksızın dört yıldır. Başkan veya üyeler istifa etmedikçe veya üyelikten çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye seçilemez. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer. Herhangi bir nedenle boşalan üyeliğe, seçilen yeni üyeler kurulun kalan görev süresi kadar görev yapar. Bu kurulların çalışma usul ve esasları, TFF Statüsü ve talimatlarla düzenlenir.

(5) İlk derece hukuk kurullarının üyeleri görevlerinde tarafsız ve bağımsızdır ve görevleri süresince tarafsızlık ve bağımsızlıklarını korumakla yükümlüdürler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, ilk derece hukuk kurullarına yetkilerinin kullanılmasında emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. İlk derece hukuk kurulları üyeleri, görevleri süresince TFF’nin başka kurul ve organlarında görev alamayacakları gibi TFF üyeleri veya bu üyelerle doğrudan bağlantılı diğer özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde de görev alamazlar.

(6) İl disiplin kurulları hariç ilk derece hukuk kurulları başkan ve üyeleri, görevlendirmelerine dair Yönetim Kurulu karan tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunmak ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin etmek suretiyle görevlerine başlar.”

“(7) İlk derece hukuk kurulları başkan ve üyeleri görevlerini kabul etmeden önce ve yargılama sürecinde tarafsızlıklarını ve bağımsızlıklarını etkileyebilecek başta menfaat çatışması olmak üzere her türlü tarafsızlık ve bağımsızlıklarından şüphe edilmeyi haklı gösterebilecek durum ve koşulları yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(8) İlk derece hukuk kurulları başkan ve üyeleri bağımsızlık ve tarafsızlıklarından ciddi şüpheyi gerektirecek makul sebeplerin varlığı halinde derhal ilgili dosyadan çekilmek zorundadır.

(9) İlk derece hukuk kurulları yargılamayı adil ve tarafsız şekilde, tarafların eşitliği ilkesine ve hukuki dinlenilme hakkına uygun olarak ilk derece tahkim yargılamasını yapar.”

MADDE 53 – 5894 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Tahkim Kurulu, bu Kanun uyarınca bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim mercii olup TFF’nin en üst hukuk kuruludur ve TFF Statüsü ve ilgili talimat hükümleri uyarınca TFF’nin yetkili organlarının ve kurullarının kararlarına karşı yapılan başvurular hakkında nihai karar verme yetkisine sahiptir.

(2) Tahkim Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Tahkim Kurulu başkan ve üyeleri, görevlendirmelerine dair Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunmak ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin etmek suretiyle görevlerine başlar. Üyeler, ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

(3) Tahkim Kurulunun görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresinden bağımsız olarak göreve başladıkları tarihten itibaren dört yıldır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Herhangi bir nedenle boşalan üyeliğe, seçilen yeni üyeler kurulun kalan görev süresi kadar görev yapar.

(4) Tahkim Kurulu üyeleri, görevlerini, tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde, TFF Statüsü ve talimatta belirtilen kurallara uygun şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Tahkim Kurulunun görevine ilişkin emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz.

(5) Tahkim Kurulu, TFF’nin yetkili organları ile kurullarının futbol faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin düzenlemeleri ve kararlarına karşı başvurulan inceleyerek nihai olarak karara bağlar. Tahkim Kuruluna başvuru süresi, TFF talimatlarına karşı talimatın İnternet sitesinde yayımı tarihinden ve kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren yedi gündür.

(6) Tahkim Kurulunun; futbol faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin kararları kesindir. Bunun dışındaki kararlarına karşı tebliğden itibaren bir ay içinde 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesine göre iptal davası açılabilir.

(7) Tahkim Kurulu üyeleri, görevleri süresince TFF’nin başka kurul ve organlarında görev alamayacakları gibi TFF üyeleri veya bu üyelerle doğrudan bağlantılı diğer özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde de görev alamazlar.

(8) Tahkim Kurulunun görev ve yetkileri ile üyelerinin sahip olması gereken nitelikler, yükümlülükleri, sorumlulukları ve hakları TFF Statüsünde; çalışma usul ve esasları ile Tahkim Kuruluna başvurulması, başvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar talimatla düzenlenir.”

MADDE 54 – 5894 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – (1) Futbolcular ve spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri, profesyonel futbolcu sözleşmesi veya transfer müzakerelerini yürütmek için futbol menajerlerinin hizmetlerinden yararlanabilir.

(2) Futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Menajerlik sözleşmesi en fazla iki yıl için yapılabilir. Fiil ehliyetine sahip olmayan küçükler için vasi veya velayet sahibinin imzası bulunmak zorundadır.

(3) Menajerlik sözleşmesi; tarafların isimleri, sözleşme tarihi ile süresi, menajerlik faaliyetinin kapsamı ile bundan kaynaklanan ücreti, ödeme koşulları, menajerin edimleri, fesih hükümleri ve tarafların imzalarını ihtiva etmek zorundadır. Menajerlik faaliyetinin bir şirket tarafından yürütülmesi halinde ise şirket bilgilerinin sözleşmede yer alması ve menajerin şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir ticaret sicil tasdiknamesinin sözleşmeye eklenmesi zorunludur.

(4) İmzalanan menajerlik sözleşmelerinin noter tarafından otuz gün içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF’ye gönderilmesi zorunludur.

(5) Transferlerde spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından menajere ödenecek ücret tutarı ve ödeme koşullarının, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri ile futbolcu arasında imzalanacak sözleşmede yer alması zorunludur. Futbolcu adına hareket eden menajerin ücreti futbolcunun yıllık taban brüt geliri üzerinden hesaplanır. Söz konusu brüt gelirin hesabında; taşınır veya taşınmazların karşılıksız kullandırılması ya da mülkiyetlerinin nakli gibi diğer kazandırmalar ile başarı primleri veya bonus ya da imtiyaz gibi garanti edilmemiş olan menfaatler dikkate alınmaz. Menajere verilecek ücret en fazla; sözleşme süresince futbolcuya ödenecek brüt gelirin iki milyon Türk Lirasından az olması durumunda bu ücretin yüzde onuna kadar, brüt gelirin iki milyon Türk Lirasından fazla olması durumunda ise bu ücretin yüzde beşine kadar kararlaştırılabilir.

(6) Futbolcusunu başka bir kulübe transfer eden spor kulübü veya spor anonim şirketini temsil eden menajere, spor kulübü veya spor anonim şirketinin elde ettiği bonservis bedelinin yüzde onuna kadar ücret kararlaştırabilir.

(7) Futbolcu ile spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri arasında imzalanan sözleşmenin bir nüshası spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF’ye sözleşmenin imzalanmasından itibaren bir hafta içerisinde gönderilmek zorundadır.

(8) Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF’ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başkaca bir hukuki işlemin tespiti halinde, menajerin faaliyetine son verilir ve ilgili futbolcu üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men edilir. Bu fıkraya aykırı davranan spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine iki yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

(9) Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri tarafından maddede belirtilen ücret sınırlamalarına uyulmaması durumunda haklarında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanır.

(10) Maddede belirtilen ücret sınırlamalarına uyulmaması durumunda menajerin menajerlik lisansı iptal edilir.

(11) Bu madde kapsamında sözleşme bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı takdirde, bildirim yükümlülüğüne uymayan spor kulübü ve spor anonim şirketine TFF talimatında belirlenen yaptırımlar uygulanır.

(12) Menajerlik hizmetinin yürütülmesi, menajerlerin sahip olması gereken nitelikler, menajerlerin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeler, menajerlerin uyacağı rehber ilkeler, menajerlik eğitimi, eğitim verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ve bunlara izin verilmesi, menajerlerin denetimi ve performansı, menajerliğe kabul, menajerlik hizmeti verecek anonim şirketler ve bu şirketlerin bünyesinde menajer olarak çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikler, menajerlerin ve menajerlik anonim şirketlerinin hazırlayacakları yıllık faaliyet raporları ve menajerlik sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar ile menajerlikle ilgili diğer hususlar TFF tarafından belirlenir.”

MADDE 55- 5894 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 5 inci ve 6 ncı maddelerde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan ilk derece hukuk kurulları ile Tahkim Kurulu üyelerinin görev süresi, bu kurulların göreve başlama tarihinden itibaren dört yıl sonunda sona erer. İl disiplin kurulları hariç ilk derece hukuk kurulları ile Tahkim Kurulu üyeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak ilk toplantıda görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunar ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin ederler.”

MADDE 56 – 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,”

Yürürlükten kaldırma
MADDE 57 – (1) 3289 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 24 üncü ve 25 inci maddeleri,

(2) 5253 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu yararına çalışan demek statüsünü kazanmış olan gençlik ve spor kulüpleri ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun kamu yararına çalışma statüsü devam eder ve kamu yararına çalışan derneklere tanınan haklardan yararlanır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve Bakanlık veya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş olan spor kulüplerinin, İçişleri Bakanlığı nezdindeki dosya ve kayıtları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Bakanlığa devir ve teslim edilir.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Kanuna istinaden kurulmuş ve Bakanlık veya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş olan gençlik ve spor kulüpleri; faaliyet göstermek istedikleri alana göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde spor kulübü veya gençlik derneği olarak tercihlerini yaparak Bakanlığa bildirimde bulunurlar. Münhasıran gençlik faaliyetlerinde bulunacak gençlik dernekleri, 5253 sayılı Kanuna tabi olarak faaliyetlerini sürdürür.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetinde bulunan ancak tüzel kişiliği bulunmayan müessese kulüpleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde Kanunda öngörülen şartları yerine getirerek tescillerini yaptırır. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.

(5) Spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.

(6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Kanunda kendileri için öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline gelirler. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara, altı aya kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler spor faaliyetlerine katılamaz.

(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 3289 sayılı Kanun uyarınca kurulan bağlı ve bağımsız spor federasyonları, bu Kanuna göre kurulmuş spor federasyonu olarak kabul edilir. Diğer kanunlarda bağlı ve bağımsız spor federasyonlarına yapılan atıflar spor federasyonlarına yapılmış sayılır. Bağımsız spor federasyonları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde durumlarını bu Kanuna uygun hâle getirirler. Bağlı spor federasyonlarının bu Kanun kapsamında spor federasyonuna dönüşüm işlemleri Bakanlık tarafından yürütülür.

(8) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte federasyon başkanı olanlar ve Kanunun yürürlük tarihinden önce federasyon başkanlığı yapmış kişiler; görev sürelerine bakılmaksızın en fazla üç dönem daha görev yapabilirler.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Brüt gelirleri beşyüzbin Türk Lirasından fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, imzaladıkları finansal yapılandırma sözleşmeleri kapsamındaki borçlar dahil, doğmuş ve doğacak her nevi borcunu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yeminli mali müşavir aracılığıyla Bakanlığa bildirir. Bildirilen bu borçlar Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen sınırlamalara Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süreyle tabi değildir. Bildirim tarihinden itibaren bu borçların işleyecek faiz, cezai şart, tazminat ve benzeri her türlü ferileri Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen sınırlamalara tabidir.

(2) Bu maddede öngörülen usulde ve süresi içerisinde bildirimde bulunulmayan borçlar hakkında Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 59- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Spor tüm branşlar

Spor, kolaj, arşiv - GHA

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

Sports Clubs and Sports Federations Law Proposal became law

The Law on Sports Clubs and Sports Federations was enacted. What does it mean? The entire text of the proposal, item by item, is in the news.

Sports Clubs and Sports Federations Law Proposal was accepted in the General Assembly of the Grand National Assembly of Turkey and became law. According to the proposal, the innovations are as follows;

. Sports clubs will be able to leave the status of association and turn into a joint stock company. . Sports clubs will be able to unite and form a parent organization in the form of federations and confederations.
. Clubs organized like a joint stock company will be able to open branches.
. A balanced budget will be applied. Teams can borrow as much as their income.
. Clubs will be transparent by making payments and collections over a certain amount through banks.
. The club president and managers will be held responsible for the debts of the period they are in.
. All agreements of the players will be transparent.
. The manager will be able to contract players for a maximum of 2 years. The commission will be between 3-5%.
. There will be at least two national athletes on the board of directors of the federations. . All kinds of expenditures of sports federations (except those with founding law) will be inspected by the Ministry of Sports.
. Military sports clubs that are in the staff and organization of the Ministry of National Defense can be registered according to the offer and participate in sports activities, but other provisions, except for the provisions of the offer regulating participation in sports activities, will not be applied to these clubs.
. The management, audit, discipline and other optional board memberships of those convicted of hate and discrimination crimes in sports clubs, sports joint-stock company subsidiaries and affiliates will automatically terminate on the date the court or related board decision about them becomes final.
. Merger and transfer of assets can be done from the date the season determined by the sports federation ends and is registered until the beginning of the new season.
. In case of dismissal of persons who are prosecuted for crimes within the scope of the Law on the Prevention of the Financing of Terrorism, manufacturing and trading of narcotic or stimulant substances in the Turkish Penal Code, or laundering the assets resulting from crime, their positions will be completed with substitute members.

Law Proposal text

Sports Clubs and Sports Federations Law Proposal text

(Not including changes)

PART ONE

General Principles

FIRST PART

Purpose, Scope and Definitions

Purpose and scope

ARTICLE 1 – (1) The purpose of this Law; Establishment of sports clubs, sports joint-stock companies and sports federations, their bodies, establishment of higher organizations, income and expenses, budget and expenditure principles, duties, authorities and responsibilities, inspections, forms and conditions of all kinds of assistance to them, and procedures and conditions regarding other matters. laying out the fundamentals.

(2) Without prejudice to Articles 3 to 13 of this Law regarding sports clubs and Articles 14 to 20 regarding sports joint stock companies; Except for the provisions expressly regulated in the Law, the provisions of this Law do not apply to sports federations with a founding law.

(3) All publicly traded sports joint stock companies, including sports joint stock companies whose shares are traded on the stock exchange, are subject to the capital market legislation. The provisions of this Law for sports joint stock companies are applicable as long as they are not separated from the regulations of the capital market legislation for publicly traded companies. In case of different provisions on the same subject, the provisions of the capital market legislation are applied to publicly traded sports joint stock companies.

(4) Other provisions of this Law, with the exception of Article 4, are not applicable to military sports clubs included in the staff and establishment of the Ministry of National Defense.

Definitions

ARTICLE 2 – (1) In this Law;

a) Main status: The regulatory act adopted by the general assemblies of the sports federations in order to determine the procedures and principles specified in the laws and regulations and other issues regarding their implementation, and which came into force by being published in the Official Gazette upon the approval of the Ministry,

b) Minister: Minister of Youth and Sports,

c) Ministry: The Ministry of Youth and Sports,

ç) Budget: The document that has been duly put into effect and shows the income and expense estimates for a certain period and the issues related to their implementation,

d) Deaflympic sport branch: The sports branches that are considered as deaflympics from the date of the decision to be included in the summer-winter deaflympic games program by the International Deaflympic Committee until the completion of the games included in the program,

e) Balanced budget: The budget whose revenues are equal to its expenses,

f) Specialized sports club: Sports clubs established to operate in at most two sports branches and operating in all categories of the sports branch they choose,

g) Provincial Directorate: Provincial Directorate of Youth and Sports,

ğ) Establishment main status: The regulatory act prepared by the Ministry for newly established sports federations and entered into force after being published in the Official Gazette,

h) Olympic sport: International O

Sports branches that are accepted as Olympics from the date of the decision to be included in the program of the summer and winter Olympic games by the Olympic Committee until the completion of the Olympic games, which were included in the program,

ı) Paralympic sports branch: Sports branches that are considered as Paralympics from the date of the decision to be included in the program of summer and winter paralympic games by the International Paralympic Committee until the completion of the paralympic games included in the program,

i) Sports joint stock company: A joint stock company established as a subsidiary or affiliate of a sports club or independently of the sports club in accordance with the Turkish Commercial Code dated 13/1/2011 and numbered 6102 and registered with the Ministry in order to engage in sports activities,

j) Sports joint stock company manager: The real or legal person authorized by the sports joint stock company board of directors as an executive member or manager for the management or representation of the sports joint stock company,

k) Sports club manager: The members of the sports club board of directors and the real or legal person who has been assigned the management or representation of the sports club by the board of directors,

l) Sports branch: The sports branch affiliated to the sports federation,

m) Sports activity: Sports competitions and competitions organized or permitted by the Ministry or sports federations, and their preparation and training activities,

n) Sports federation: The federations established by law or Presidential decree to carry out activities related to the branch of sports, with elected bodies and administrative and financial autonomy,

o) Sports federation compulsory boards: Sports federation management, inspection and discipline boards,

ö) Sports club: Private law legal entities that have registered with the Ministry in order to participate in the activities of the Ministry and sports federations,

p) Arbitration Board: Arbitration Board of the Ministry of Youth and Sports,

r) Instruction: The regulatory act prepared by the sports federation board of directors and published on the website of the Ministry, based on the approval of the Ministry,

s) International federation: International federations of which sports federations are members,

ş) Senior organization: federations with legal personality formed by sports clubs and confederations formed by these federations,

means.

PART TWO

Sports Clubs and Sports Joint Stock Companies

FIRST PART

Sports Clubs

Establishment and acquisition of legal personality

ARTICLE 3 – (1) Sports clubs are established by at least seven real or legal persons for the purpose of participating in sports activities.

(2) In order to establish a sports club, an application is made to the Ministry together with the notice of establishment, the statute and other necessary documents.

(3) The notification of establishment, the accuracy of the documents and the club charter are reviewed by the Ministry on the file within sixty days. If there are any contradictions or deficiencies in the founding notice, the statute and the legal status of the founders, the founders are immediately requested to correct or complete them. The application is rejected by the Ministry if the deficiencies are not completed and the violation of the legislation is not corrected within sixty days at the latest, starting from the notification of this request.

(4) If there are no contradictions or deficiencies in the establishment notice, statute and other documents, or if this contradiction or deficiency is found to be corrected within the prescribed period, the sports club is registered by the Ministry in the sports clubs registry and acquires a legal entity with this registration.

(5) Sports clubs registered by the Ministry are notified to the Ministry of Interior within one month from the date of registration.

(6) In the statute of the sports club; It is obligatory to include the name, purpose, income sources, membership conditions and organs of the sports club and the temporary board of directors.

(7) The notice of establishment, the conditions of registration, the content of the statute and other issues related to the required documents are regulated by a regulation to be issued by the Ministry.

Participation in sports activities

ARTICLE 4 – (1) The ability of sports clubs to participate in activities in a sports branch depends on the registration of this sports branch by the sports federation to which it is affiliated. The relevant sports branch registrations are also notified to the Ministry by the sports federations.

(2) The procedures and principles regarding the registration, the form of application and the necessary documents are regulated by the instructions of the relevant sports federation.

Bodies of sports clubs

ARTICLE 5 – (1) Mandatory bodies of sports clubs; general assembly, board of directors and supervisory board.

(2) Sports clubs; It may establish other bodies suitable for discipline, council, science and health, education, financial, registry, press and public relations and similar purposes. However, the duties, powers and responsibilities of compulsory bodies cannot be transferred to these bodies.

(3) Sports clubs are obliged to notify the Ministry, within thirty days following the election made by the general assembly, information regarding the principal and substitute members elected to the board of directors, supervisory board and, if any, other organs of the sports club, and related documents.

(4) Sentenced to imprisonment for a period of one year or more for an intentionally committed crime.

even if he is pardoned; Crimes against the security of the state, crimes against the constitutional order and the functioning of this order, embezzlement, embezzlement, bribery, theft, fraud, forgery, breach of trust, fraudulent bankruptcy, bid rigging, rigging of the performance of the act, laundering the assets resulting from crime, financing of terrorism smuggling, crimes against sexual immunity, prostitution, facilitating the use of drugs and stimulants, buying, accepting or possessing drugs or stimulants for use, or using drugs or stimulants, match-fixing or incentive bonus, illegal betting based on sports competitions Membership in management, supervision, discipline and other optional boards in sports clubs, subsidiaries and affiliates in the status of sports joint-stock company of those convicted of playing games of chance, providing a place and opportunity to be played, advertising or mediating money transfer or violating Article 20 of this Law, court or It ends automatically on the date the relevant board decision becomes final, without the need for any other action or decision. If a decision is made to reinstate the prohibited rights, the provisions of this paragraph regarding criminal conviction shall not be applied.

(5) The sports club of those who have been sentenced to deprivation of rights for one year or a total of two years in the last five years by arbitration committees, Ministry disciplinary committees, penal or disciplinary committees of sports federations, or international organizations to which sports federations are affiliated, is a sports club, affiliated company in the status of a sports joint-stock company. It terminates automatically, without the need for any other action or decision, on the date of finalization of the board decision on management, audit, discipline and other board memberships in its partnership and subsidiaries.

(6) Those who are convicted or sentenced to deprivation of rights as specified in the fourth and fifth paragraphs of this article cannot take office in bodies of sports clubs and sports joint-stock companies other than the general assembly.

(7) Other qualifications to be sought in the management, supervision or other board members of sports clubs are stated in the statutes of sports clubs; Other qualifications to be sought in the management or other board members of their subsidiaries and affiliates in the status of a sports joint stock company may be determined in the articles of association of the relevant company.

Being a member of sports clubs

ARTICLE 6 – (1) Persons with capacity to act have the right to become members of sports clubs. Membership application is made in writing and is decided by the club's board of directors within thirty days. The result is notified to the applicant in writing. The member whose application is accepted is recorded in the book to be kept for this purpose.

(2) Membership of those who lose the qualifications sought in the relevant legislation or bylaws for membership later terminates automatically.

(3) The statutes of sports clubs do not contain provisions that would unlawfully restrict membership.

(4) Membership application may be rejected for just cause, except for the reasons stated in the statute.

General assembly, board of directors and supervisory board

ARTICLE 7 – (1) Turkish Civil Code dated 22/11/2001 and numbered 4721 and Associations numbered 5253, dated 04.11. The relevant provisions of the law are applied.

(2) The procedures and principles regarding the books and records to be kept by the sports clubs are regulated in the regulation.

(3) General assemblies and board meetings of sports clubs; It can be done partially or completely electronically, provided that the sports club has a website dedicated to this purpose, the member makes a request in this way, the suitability of electronic media tools to participate effectively is proven with a technical report and this report is submitted to the provincial directorate and the identities of the voters are kept. Sports club members and board members who want to use the electronic environment report their e-mail addresses to the sports club. Participating, making suggestions, expressing opinions and voting in the electronic environment in the general assembly and the board of directors, which are held electronically in sports clubs, have all the legal consequences of physical participation and voting. The procedures and principles regarding this shall be regulated by a regulation to be issued by the Ministry.

Merger and transfer of assets
ARTICLE 8 – (1) Sports clubs may merge with another sports club in the same province with the decision to be taken with the votes of at least the absolute majority of the attendees at the general assembly meeting where at least three quarters of the total number of members of the general assembly will attend.

(2) Merger; It becomes valid upon registration in the registry of sports clubs, and all the active and passive assets of the transferred sports club at the time of registration automatically pass to the sports club that takes over. With this merger, the members of the transferred sports club automatically become members of the transferring sports club, the transferred sports club is terminated without liquidation and is deleted from the registry of sports clubs.

(3) Sports history and records of the transferred sports club

the success of the port is deemed to have passed to the sports club that took over. The transferee sports club cannot make any changes in the league participation or registered name that will give the impression of the transferred sports club. The name or title of the transferred sports club cannot be re-registered.

(4) The merger of sports clubs is subject to the permission of the Ministry. The examination of the Ministry is carried out only in terms of whether there is a violation of the relevant provisions of this Law.

(5) One or more of the sports branches in which the sports clubs operate, as a whole, with their active and passive assets, can be transferred to another sports club or sports anonymous with the decision to be taken by the absolute majority of the attendees at the general assembly meeting where at least three quarters of the total number of members of the general assembly will attend. may transfer its assets to the company. Transferring sports club or sports joint stock company together with the transferring sports club; He is jointly and severally liable, provided that the reasons that arose before the registration of the transfer decision or that gave rise to the debts occurred before the registration date.

(6) Merger and asset transfer agreements are made in writing. These contracts are signed by the boards of directors of sports clubs and sports joint-stock companies participating in the merger or asset transfer, and in the general assembly meeting where at least three-quarters of the capital will be represented in sports clubs, the absolute majority of those attending the meeting in sports clubs, and those attending the meeting in sports joint-stock companies. It is approved by the affirmative vote of the owners or representatives of the shares constituting the absolute majority of the capital owned by the shareholders or their representatives.

(7) Other procedures and principles regarding the merger and the transfer of assets; taking into account the regulations of the international federations, the relevant ministries and the sports federations with the establishment law, are regulated by the regulation to be issued by the Ministry.

Termination, prohibition of activity and cancellation of registration of sports clubs

ARTICLE 9 – (1) Sports clubs are automatically terminated in the following cases:

a) The first general assembly meeting has not been held within the time stipulated in the law and the compulsory bodies have not been established.

b) Establishment of the board of directors becomes impossible in accordance with the statute.

c) Ordinary general assembly meeting cannot be held twice in a row.

(2) In the event that at least one of the situations specified in the first paragraph occur, the Ministry and any member of the sports club may request the court to determine that the sports club has ended.

(3) The general assembly may decide to dissolve the sports club at any time.

(4) Ministry;

a) Losing the conditions regarding registration,

b) Forming its organs in violation of this Law and failing to rectify such violations within three months from the date of the warning despite the written warning made by the Ministry,

c) Does not participate in any of the promised sports activities for three consecutive years without permission and excuse,

may prohibit sports clubs from participating in sports activities. In addition, in the cases listed above, upon the request of the Ministry or any member of the sports club, the court; decides on the dissolution of the sports club and takes all necessary measures, including suspension from activity during the litigation.

(5) In cases where the sports club is terminated automatically or the general assembly or the court decides to dissolve the sports club, the registration of the sports club with the Ministry is cancelled.

(6) The registrations of the sports clubs that do not participate in the committed sports branch activities for three consecutive years without permission and excuse shall be canceled by the relevant sports federation.

sports facility

ARTICLE 10- (1) Sports clubs and sports joint stock companies build, have the field, competition area or facilities suitable for the sports branches in which they operate, have them built, operate, rent or carry out the necessary works and procedures for their allocation.

(2) The Ministry takes the necessary measures for the efficient use of sports halls, fields and facilities of all public institutions and organizations, and for sports clubs and sports joint stock companies to jointly benefit from these facilities within a program. The procedures and principles regarding this are determined by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change and the Ministry.

(3) The possession, consumption and sale of substances on the banned list announced by the World Anti-Doping Agency (WADA) and products containing these substances are prohibited in sports facilities.

(4) The Ministry may lease the immovables owned or in its possession to sports joint-stock companies for up to ten years with the bargaining procedure stipulated in the State Tender Law No. 2886 dated 8/9/1983 for the purpose of training athletes, supporting the infrastructure in sports and to be used in sports competitions, or servitude for up to forty-nine years. can establish the right.

Sports clubs working for the benefit of the public
ARTICLE 11 – (1) Sports clubs working for the public benefit; By taking the opinion of the Ministry of Treasury and Finance and the relevant sports federation, upon the proposal of the Minister and the decision of the President.

is determined.

(2) In order for a sports club to be considered a public benefit sports club;

a) It has been operating for at least two years,

b) Ownership of sports facilities suitable for the sports branches in which they operate, or the right of long-term tenancy or allocation,

c) To be active in six different sports branches, at least three of which are Olympic, Paralympic or deaflympic,

ç) In those established as specialized sports clubs, the participation of athletes in the world championships of the Olympic sports branches or sending athletes to the Olympic, Paralympic or deaflympic games in every sport in which they are active,

d) Participating in the highest level of sports activities organized by the sports federation to which it is affiliated, in at least one of the sports branches in which it operates,

is essential.

(3) As a result of the inspections, the decision to be considered as a sports club working for the public interest, taken about the sports club that has lost these conditions, is annulled with the procedure stipulated in the first paragraph.

(4) Sports clubs working for public benefit benefit from the rights provided to associations working for public benefit, regulated by Law No. 5253 and other laws.

(5) Other matters regarding the acquisition and loss of public benefit status shall be regulated by a regulation to be issued by the Ministry upon the opinion of the Ministry of Treasury and Finance.

parent organization
ARTICLE 12 – (1) Sports clubs or sports joint-stock companies come together with at least fifteen sports clubs or sports joint-stock companies within the borders of the province in order to combine their resources and powers, to cooperate, to establish and use sports centers, fields and facilities that they can use jointly, they can also establish a confederation by gathering at least fifteen federations.

(2) An application is made to the Ministry together with the establishment notification of the higher institutions, the statute and other necessary documents. After being registered by the Ministry, a private law legal entity is acquired.

(3) Mandatory bodies of higher institutions; general assembly, board of directors and supervisory board.

(4) Parent organizations; It may establish other bodies suitable for discipline, council, science and health, education, financial, registry, press and public relations and similar purposes. However, the duties, powers and responsibilities of compulsory bodies cannot be transferred to these bodies.

(5) Senior organizations are obliged to notify the Ministry, within thirty days following the election made by the general assembly, information regarding the principal and alternate members elected to the board of directors, the board of auditors and, if any, their other organs, and related documents.

(6) In case the number of members of the higher organizations falls below the number stipulated in this Law, these organizations are given a period of six months to complete the required number. If completion cannot be made within this period, the existence of these organizations will automatically expire.

(7) Senior organizations may not engage in activities other than their establishment purposes. Supreme organizations established within the scope of this article cannot directly or indirectly use their duties and powers without the permission of the sports federations.

(8) The relevant provisions of Law No. 4721 and Law No. 5253 shall apply to the formation, convening, duties and powers of the general assembly, the board of directors and the supervisory board, the books to be kept and their decisions.

(9) Other procedures and principles regarding higher organizations shall be regulated by a regulation to be issued by the Ministry.

Audit and declaration procedure
ARTICLE 13 – (1) Sports clubs, sports joint-stock companies and higher organizations; All kinds of administrative and financial transactions and activities, especially whether they operate in line with the purposes set forth in the relevant legislation, bylaws and articles of association, and whether they keep their books and records in accordance with the legislation, are audited by the Ministry.

(2) Sports clubs may also be inspected by the Ministry of Interior or the local authority by applying Article 19 of the Law No. 5253 by analogy. Within the scope of the offenses specified in Article 30/A of the same Law, in the event that a prosecution is initiated against the persons working in organs other than the general assembly of the sports club and sports joint stock company or the relevant personnel, these persons or the bodies in which these persons work may be suspended from duty by the Minister of Interior as a temporary measure. In the event that the specified measure is not sufficient and its delay is inconvenient, the second and third paragraphs of Article 30/A of the Law No. 5253 are applied by analogy regarding the temporary suspension of the sports club and sports joint stock company.

(3) The Ministry may also carry out the audit by having the financial status and profit-loss accounts of sports clubs and sports joint stock companies operating in the leagues it determines audited annually by an independent audit firm authorized by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority. The expenses of this audit are covered by the Ministry. The auditor, who has been selected as an auditor for the same company for a total of three years within five years, cannot be re-elected as an auditor unless two years have passed. Public Oversight, Accounting v

e The Auditing Standards Authority is authorized to determine the procedures and principles regarding the implementation of this paragraph and to shorten the periods specified in this paragraph.

(4) Sports clubs and sports joint stock companies shall submit to the Ministry within three months from the end of the accounting period each year, the results of income and expenditure transactions and the profit, loss and balance sheet accounts, as of the end of the year or according to the period in which the competitions in the sports branch with the highest expenditure are held. liable.

(5) All kinds of information, documents and records requested by the officials during the inspection must be provided by the sports club and sports joint stock company officials, and the request to enter all buildings, facilities and their annexes in the use of the club must be fulfilled. The information and documents that may be requested, provided that they are limited to the subject of the inspection within the scope of the inspection and contain as much data as required by the inspection in accordance with the principle of proportionality, institutions within the scope of the Banking Law dated 19/10/2005 and numbered 5411, institutions with revolving funds and other real and legal persons, excluding the judicial authorities. must be given to the inspector in charge.

(6) During the audit, in cases requiring expertise or technical knowledge, an expert may be appointed by the Ministry upon the request of the inspector. The procedures and principles regarding the appointment of the expert are regulated in the regulation. The amount of the fee to be paid to the expert is determined jointly by the Ministry and the Ministry of Treasury and Finance, and this fee is covered from the appropriation to be placed in the Ministry's budget.

(7) In cases where consolidation is required, the accounting period of the one with the highest expenditure among those consolidated within the club is also considered the accounting period of the club.

(8) If criminal acts are detected during the inspection, the situation is reported to the Office of the Chief Public Prosecutor.

(9) The procedures and principles regarding the audit to be carried out within the scope of this article and the issuance of declarations shall be determined in a regulation to be issued by the Ministry by taking the opinion of the Ministry of Treasury and Finance.

SECOND PART

Sports Joint Stock Companies

Gaining and losing the qualification of a sports joint stock company

ARTICLE 14 – (1) Joint stock companies established in accordance with the Law No. 6102 and gaining legal personality become sports joint stock companies upon their registration by the Ministry.

(2) The registration application of the companies is decided by the Ministry within thirty days. If there is a violation or defect in the application, it is requested that this matter be corrected within thirty days. If this contradiction or deficiency is not corrected within this period, the application is rejected. If there is no illegality or defect in the application or if this contradiction or defect is corrected, the company is registered with the sports joint stock company registry.

(3) Sports joint stock companies registered by the Ministry are notified to the Ministry of Interior within one month from the date of registration.

(4) Sports federations may impose the obligation to be in the status of a sports joint stock company in order to take part in certain leagues, and a minimum capital requirement for these companies, whose paid-in capital is not less than one million Turkish Liras.

(5) Ministry;

a) Losing the conditions regarding registration,

b) Forming its organs in violation of this Law and failing to rectify such violations within three months from the date of the warning despite the written warning made by the Ministry,

c) Does not participate in any of the promised sports activities for three consecutive years without permission and excuse,

cancels the registration of sports joint stock companies before the Ministry.

(6) Sports joint stock companies are obliged to register the sports branch in which they will operate with the relevant sports federation. The registrations of sports joint stock companies that do not participate in the promised sports branch activities for three consecutive years without permission and excuse will be canceled by the relevant sports federation.

(7) Procedures and principles regarding registration shall be regulated by a regulation to be issued by the Ministry.

shareholding structure

ARTICLE 15- (1) Sports clubs may invest or transfer their active and passive assets related to a certain sports branch as a whole to a sports joint stock company as capital.

(2) A sports club that has assets or a contract, partnership, management or similar connection with a sports joint stock company in this way must have direct or indirect dominance over the relevant sports joint stock company within the meaning of Article 195 of Law No. 6102. In sports joint-stock companies, excluding the privileges to be arranged in favor of the sports club that has direct or indirect dominance in this way; No privileges can be granted to other shares, to the shareholders forming a certain group, to certain share groups and to the minority.

(3) The shares of sports joint stock companies affiliated with a sports club must be registered.

(4) In sports joint-stock companies affiliated with a sports club, no profit is made to the founders, members of the board of directors and other persons.

benefits cannot be obtained.

(5) Real or legal persons cannot have direct or indirect dominance over more than one sports club or sports joint stock company in the same league.

Management

ARTICLE 16 – (1) The board of directors of sports joint stock companies consists of one or more persons appointed by the articles of association or elected by the general assembly.

(2) Without prejudice to the provisions of the Capital Markets Law dated 6/12/2012 and numbered 6362; The rating of the compliance of publicly traded sports joint stock companies with corporate governance principles and the principles regarding the corporate governance principles that they are obliged to comply with may be determined separately by the Ministry by taking the opinion of the Capital Markets Board.

(3) In addition to the conditions sought in other legislation, the fourth and fifth paragraphs of Article 5 of this Law are also applied to the members of the board of directors of sports joint stock companies.

(4) Those who are in the management of a sports club and a sports joint stock company cannot simultaneously take part in the management of another sports club or sports joint stock company operating in the same sports branch and in the same league.

Supplementary regulations

ARTICLE 17 – (1) The minimum content, partnership structure, shareholding, capital and organs of the articles of association of the sports joint stock companies are determined in a communiqué to be issued by the Ministry by taking the opinion of the relevant public institutions and organizations.

THIRD PART

Financial Provisions

basic principles

ARTICLE 18 – (1) Sports clubs and sports joint stock companies;

a) To strive to increase their transparency and reliability by improving their economic and financial opportunities,

b) To show due diligence to fulfill its financial obligations in due time,

c) Establishing a balanced budget, creating an administrative and financial structure that will realize its expenses in proportion to its income, and in this context, complying with the budget and expenditure principles determined by the instructions of the relevant sports federation,

ç) To carry out activities in order to ensure and protect the sustainability of sports and to encourage long-term sports investments within this scope,

has to.

Income and expenses of sports clubs and sports joint stock companies

ARTICLE 19 – (1) Sports clubs and sports joint-stock companies benefit from the following sources of income in order to fulfill their purposes stated in their statutes or articles of association and their duties in this Law:

a) Membership fees,

b) Sponsorship incomes,

c) Fees from athlete transfers,

ç) Compensation for training athletes,

d) Athlete training, course and similar fees,

e) Fees for participation in activities,

f) Competition proceeds,

g) Publication revenues,

ğ) Income from companies and businesses of which it is owned or partnered,

h) Revenues related to meetings and similar activities,

i) Advertising revenues,

i) Rental income,

j) Income from naming rights derived from betting and games of chance based on sports events,

k) Donations and aids,

l) Incomes from non-sports activities,

m) Financial revenues,

n) Equity contributions,

o) Other similar income.

(2) Sports clubs and sports joint-stock companies may incur the following expenses in order to fulfill their purposes stated in their statutes or articles of association and their duties in this Law:

a) Sales and material expenses,

b) Store expenses,

c) Payments made to athletes and other personnel,

ç) Athlete transfer expenses,

d) Expenses for participation in activities and competitions,

e) Leasing and financial leasing expenses,

f) Administrative expenses,

g) Depreciation expenses arising from the usage rights of the assets,

ğ) Expenses related to non-sports activities,

h) Financial expenses and dividend distributions,

ı) Expenses and infrastructure expenses made for youth development activities,

i) Expenses incurred within the scope of social responsibility activities,

j) Other similar expenses.

Budget and spending principles of sports clubs and sports joint-stock companies

ARTICLE 20 – (1) All kinds of income and expenses of sports clubs and sports joint stock companies related to sports activities, including subsidiaries, are collected in the consolidated balance sheet and in a separate account.

(2) If there is one or more sports joint stock companies affiliated with the sports club, the consolidation is made in the balance sheet of the sports club. In this case, the accounting period of the sports joint stock company as the accounting period is also applied to the sports club. If there is more than one sports joint-stock company affiliated to the sports club, the accounting period of the sports joint-stock company operating in the sports branch with the highest expenditure in the balance sheet of the sports club is also applied to the sports club.

(3) The accounting period of sports joint stock companies is determined by the articles of association according to the period in which the competitions in the sports branch with the highest expenditure are held.

(4) Sports clubs and sports joint stock companies;

a) Exceeding twenty-five percent of the gross income realized in the previous accounting period,

b) It will be born or become due after the end of the ordinary term of office of the current board of directors,

In sports clubs whose income and receivables are less than ten thousand members, the absolute majority of the total number of members at least

In the general assembly, where the members of sports clubs with more than ten thousand members, and the owners or representatives of the shares constituting at least one-third of the capital in sports joint-stock companies, attend the meeting, at least three-quarters of the participants in sports clubs and shareholders or their representatives participating in the meeting in sports joint-stock companies. with the affirmative vote of the owners or representatives of the shares constituting at least three quarters of the capital they hold.

The aforementioned turnover rate cannot exceed fifty percent of the gross income realized in the previous accounting period in terms of income and receivables that will arise or become due in the ordinary period after the end of the ordinary mandate of the current board of directors.

(5) Sports clubs and sports joint stock companies may borrow up to a maximum of ten percent of their gross income in a budget year. Borrowings above this rate are determined by the affirmative votes of the shareholders or their representatives, who constitute the majority of the capital for publicly traded sports joint stock companies; for other sports joint stock companies, with the affirmative votes of the shareholders or their representatives who constitute at least two-thirds of the capital; However, the borrowing to be made with the supplementary budget cannot be more than fifty percent of the previous year's gross income. Sports clubs and sports joint stock companies, whose gross income in the previous year's budget is more than their expenses, can borrow additionally in the following year, above the limitations in this paragraph, equal to the said gross income surplus. In addition, sports clubs and sports joint-stock companies can only lend up to a maximum of ten percent of their gross income in the previous year and in any case before the expiry of the ordinary mandate of the current board of directors. Extending the maturity of existing debts received or given to a date after the end of the ordinary mandate of the current board of directors is also considered as borrowing or lending within the scope of this paragraph. The procedures and principles regarding exemption from the restrictions in this paragraph shall be determined by the Ministry.

(6) In the calculation of the ratios in the fourth and fifth paragraphs, the financial statements prepared in accordance with the Turkish Accounting Standards published by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority for companies subject to audit within the scope of Article 398 of the Law No. 6102 are taken as basis. If these companies issue consolidated financial statements in accordance with the legislation, the consolidated financial statements are taken as a basis in the calculation of the ratios mentioned in the fourth and fifth paragraphs. For sports clubs and sports joint stock companies that voluntarily choose to apply the Turkish Accounting Standards in the preparation of their financial statements, these financial statements are taken as a basis in the calculation of the ratios mentioned in the fourth and fifth paragraphs.

(7) Sports clubs and sports joint stock companies must fulfill the sports, infrastructure, personnel, administrative, legal, financial and other criteria determined by the national sports federation they are registered with and the international organizations to which this sports federation is a member.

(8) Sports clubs and sports joint stock companies; It cannot transfer its rights and receivables to the members of the board of directors, their spouses and relatives up to third degree, their employees, shareholders of five percent or more, and companies in which the members of the board of directors have a share of five percent or more. Sports clubs and sports joint-stock companies; Members of the board of directors, their spouses and relatives up to the third degree, and sports joint stock companies cannot lend money to persons who have direct or indirect dominance within the meaning of Article 195 of Law No. 6102, or provide pledge, surety, mortgage or other guarantee in favor of such persons, cannot be held liable. and cannot take over their debts. Sports clubs and sports joint-stock companies; Borrowings received from members of the board of directors, their spouses and relatives up to third degree, and sports joint-stock companies from persons who have direct or indirect dominance over them within the meaning of Article 195 of Law No. 6102 are also subject to the borrowing limitations specified in the fifth paragraph.

(9) Payments and collections to be made on behalf of or on behalf of sports clubs and sports joint stock companies must be made through banks and financial institutions within the scope of Law No. 5411 or through the Post and Telegraph Organization Joint Stock Company. In this regard, the monetary limits within the procedures and principles determined by the Ministry of Treasury and Finance, based on the authority in the second paragraph of the first paragraph of the repeated article 257 of the Tax Procedure Law dated 4/1/1961 and numbered 213, are applied. The provisions of Law No. 213 on administrative fines are reserved. It cannot be proved that the existence of payments and collections not made in this way or that they were made in any other way. All payments or collections made in the name or account of sports clubs or sports joint-stock companies

They must be shown in their books and records.

(10) Ensuring income and expenditure balance in the budgets of sports clubs and sports joint stock companies and their;

a) Athletes, clubs, sports joint-stock companies in the relevant sports branch,

b) arising from tax, insurance and similar public law to public institutions,

It is essential that there is no overdue debt.

(11) Balanced budget conditions, income and expenses that make up the budget and their characteristics, expenses that will not be included in the budget, income and expenses that will be included in the income and expenses table over precedent prices, clubs and sports joint-stock companies that will be exempt from the balanced budget, the amount of loss that can be accepted gradually The disciplinary penalties to be applied in this context and other principles regarding the balanced budget shall be determined by the relevant sports federation, taking into account the regulations of international sports organizations and provided that they do not contradict the budget and expenditure principles specified in this Law.

(12) In the statute of the sports club and the articles of association of the sports joint stock company, the issues regarding the implementation of the budget and the procedure for its implementation are included.

(13) Sports club and sports joint stock company chairman, members of the board of directors and managers; If they intentionally or negligently violate their obligations arising from the legislation, bylaws and articles of association, the club is jointly and severally liable for the damages they cause to the company, shareholders and creditors. However, intent or negligence shall not be sought in the responsibilities of those who caused the damage regarding the violation of the fourth, fifth, eighth and ninth paragraphs of this article, and their responsibility continues unless they prove that they have taken the necessary care to prevent the damage. In this case, the sports club, the sports joint stock company, the sports joint stock company shareholders and their creditors can directly pursue the responsible persons for the amount undertaken by the sports club and the sports joint stock company.

forms of help

ARTICLE 21 – (1) Ministries and sports federations; It can provide assistance to sports clubs, sports joint-stock companies and superior organizations in matters related to infrastructure and development of sports.

(2) Benefits; can be done in kind or in cash.

(3) The metropolitan municipality, the municipality and its subsidiaries and the companies in which they own more than fifty percent of the capital cannot transfer funds or provide assistance under any name whatsoever to the professional sports branches of sports clubs and sports joint stock companies and their professional athletes. Subparagraph (b) of the first paragraph of Article 14 of the Municipal Law dated 3/7/2005 and numbered 5393 and subparagraph (m) of the first paragraph of the article 7 of the Metropolitan Municipality Law dated 10/7/2004 and numbered 5216 are excluded from this provision.

(4) Ministries and sports federations may assist school sports clubs in kind, in cash or in the form of technical staff assignment to carry out activities related to sports.

(5) Other procedures and principles regarding the aid to be made within the scope of this article shall be determined by the regulation to be issued by the Ministry.

CHAPTER FOUR

Miscellaneous Provisions

Notification of the case and secondary intervention

ARTICLE 22 – (1) The Ministry and the relevant sports federation; If they deem it necessary, they may take part in the lawsuits to be filed within the scope of Articles 549 to 557 of Law No. 6102 and Article 20 of this Law with regard to sports joint stock companies, and to assist the plaintiff, as an accessory intervener until the end of the investigation. . The lawsuits to be filed within this scope are notified by the court to the Ministry and the relevant sports federation.

(2) The provision of the first paragraph is applied to sports clubs by analogy.

(3) Decision of release in sports clubs and sports joint stock companies; the plaintiff, the Ministry and the relevant sports federation's right to action and ancillary intervention within the scope of this article does not abolish.

professional activity

ARTICLE 23- (1) In sports branches that are accepted as professional by the international organizations of which the sports federation is a member, and in which professional activities are allowed according to the legislation, professional sports activities can be carried out under a contractual relationship with a sports club or sports joint stock company. For the athlete participating in the competitions in this way, sports activity is considered his main occupation. The status, rights and obligations of the professional athlete are determined by the sports federation to which the branch of activity is affiliated.

(2) Sports clubs and sports joint-stock companies may open professional branches to operate in sports branches that are considered professional and allowed in accordance with the first paragraph.

Priority of receivables

ARTICLE 24 – (1) One of the sports clubs and sports joint stock companies of the Ministry; Rent, sub-rent, share of revenue from ticket sales in all kinds of sports competitions and shows, shares in advertising or sponsorship revenues arising from names given to youth or sports facilities, and other receivables arising from contracts, Spor Toto Organization B.

It is collected with priority from the naming rights receivables and all other receivables before the Office of the President.

Provisions to be applied

ARTICLE 25 – (1) Law No. 4721 and Law No. 5253 on sports clubs in matters for which there is no provision in this Law; On the other hand, the provisions of Law No. 6102 shall apply to sports joint stock companies.

PART THREE

Sports Federations

FIRST PART

Sports Federations

Establishment and organization

ARTICLE 26 – (1) Sports federations are established by law or Presidential decree to carry out activities related to sports and acquire legal personality with the publication of the law or decree in the Official Gazette.

(2) Central organization of sports federations; consists of the general assembly, management, audit, disciplinary boards and the general secretariat.

(3) The main statutes of the newly established sports federations are prepared by the Ministry.

General Assembly
ARTICLE 27 – (1) The general assembly is the highest body of the sports federation. All kinds of transactions related to the meeting of the general assembly are carried out by the board of directors. General assemblies of sports federations are held in Ankara.

(2) The Ministry assigns observers at the general assembly meetings. The observer audits whether the general assembly meeting is held in accordance with the legislation and submits its report to the Ministry within fifteen days. The Ministry gave the report; Those concerned may request the cancellation of the general assembly at the Ankara civil court of first instance within thirty days from the date of the general assembly.

general assembly meetings
ARTICLE 28 - (1) The basic procedures and principles regarding the convening of the general assembly, the determination of the delegates, the formation of the council, the objections to the delegate list, the creation of the candidate lists of the management, audit and disciplinary committees, the holding of the elections and the counting of the votes, the other issues will be determined by the regulation to be issued by the Ministry. determined by status.

(2) The number of general assembly delegates cannot be less than 1 S0 in Olympic and Paralympic sports branches and more than 300, and in other sports branches, it cannot be less than 100 and more than 200.

(3) Ordinary general assembly; It is held within three months from the end of the relevant Olympic games in Olympic and Paralympic sports, the end of the summer Olympic games in other sports, and from the date the decision is published in the Official Gazette in newly established sports federations.

(4) For any reason, the relevant Olympic games in Olympic and Paralympic sports, the summer Olympic games in other sports;

a) In the event that it is postponed for a maximum of one year, the duties, powers and responsibilities of the current president of the federation and organs continue until the first general assembly to be held after the postponement period.

b) In case of postponement or cancellation for more than one year, the general assembly is held within three months at the latest following the postponement or cancellation decision.

(5) Extraordinary general assembly;

a) Request of the Minister to take a decision about the board of directors, which is not at a sufficient level regarding the management and representation of the federation by the Sports Evaluation and Development Board,

b) The decision of the absolute majority of the total number of members of the sports federation's board of directors,

c) Written application of the absolute majority of the delegates at the last general assembly meeting through the notary public,

ç) The resignation of the President of the Federation, the loss of any of the conditions of being the president or his death,

d) If the number of members of the board of directors or disciplinary board falls below the meeting quorum,

made in the event of any of the circumstances.

(6) In the extraordinary general assembly to be held due to the fact that the number of disciplinary committee members falls below the meeting quorum, only the members of the disciplinary committee are elected.

(7) The financial general assembly is held every two years on the date specified in the main statute.

(8) In cases not released in the financial general assembly or in cases specified in the fifth paragraph of this article, an extraordinary general assembly elected within sixty days at the latest to elect a new board of directors to replace the chairman and members of the board of directors to complete the remaining term. In the event that the president of the federation loses any of the conditions for being president, this period starts from the finalization of the decision. However, in cases specified in subparagraphs (b) and (c) of the fifth paragraph, an extraordinary general assembly meeting cannot be held before six months have passed from the last meeting date or if there is less than six months before the Olympic games in the Olympic and Paralympic sports branches.

Meeting procedure
ARTICLE 29 – (1) General assembly; Decisions are taken with the absolute majority of the total number of delegates and the absolute majority of the balls and participants. The candidate and the list that receives the most votes in the election are deemed elected. If a majority cannot be achieved at the first meeting, the general assembly convenes at the same place and time on the following day without seeking a majority. However, the number of attendees cannot be less than twice the number of actual members of the elected boards.

(2) The general assemblies of sports federations that do not hold their general assembly meetings within the time and principles stipulated in the legislation are held within sixty days by a three-person commission to be formed by the Arbitration Board,

With this moment, judicial and administrative action is initiated against the members of the board of directors.

(3) General assembly call and agenda, at least thirty days before the meeting date; activity report, audit report and budget draft are announced on the sports federation and the website of the Ministry at least fifteen days in advance.

(4) The election of the President is made together with the election of the management, supervisory and disciplinary boards. Elections are made on the basis of the list method, in the form of secret ballot and open classification.

(5) Sports federation employees cannot be general assembly delegates. The number of delegates of the clubs in the general assembly cannot be less than sixty percent of the total number of delegates. Ten percent of the delegates of the General Assembly consists of the Ministry delegates.

Duties of the general assembly
ARTICLE 30- (1) The duties of the General Assembly are as follows:

a) Changing the main status.

b) To elect the chairman, management, supervisory and disciplinary board members.

c) Approving the budget.

ç) To authorize the board of directors to make changes between budget expenditure items.

d) To authorize the board of directors to make financial commitments to international federations with the purchase and sale of real estate.

e) To vote on whether or not the board of directors activity report should be discharged.

f) To vote on whether or not the report of the supervisory board should be discharged.

g) To propose to the sports federation to join or leave a new sports branch to be submitted to the approval of the Ministry.

ğ) To decide to establish a professional branch with the approval of the Ministry.

h) To decide on the establishment of an economic enterprise, provided that the working procedures and principles are determined by the main statute.

ı) To perform other duties assigned by the legislation.

Board of Directors
ARTICLE 31- (1) The board of directors is the management and representation body of the sports federation.

(2) Members of the board of directors consist of eleven principal and eleven substitute members, including the federation president elected by the general assembly. It is obligatory that at least two permanent members of the board must be national athletes in the relevant sport in the Olympic, Paralympic and deaflympic games, and in the senior world or European championships or cups, and who have quit active sports at least one year ago. In this context, if there are no national athletes who can become a member of the board of directors, licensed athletes who have been inactive for at least one year can be elected as a member of the board of directors.

(3) The Board of Directors convenes with the absolute majority of the total number of members and takes decisions with the absolute majority of the attendees.

Board of discipline
ARTICLE 32 – (1) The disciplinary board is authorized for disciplinary disputes arising from competitions and activities included in the activity program of sports federations or allowed by the sports federation.

(2) The members of the disciplinary board consist of five principal and five substitute members elected by the general assembly.

(3) The disciplinary committee convenes with the absolute majority of the total number of members and takes decisions with the absolute majority of the attendees.

(4) Disciplinary committee; warning, reprimand, fine, return of awards, expulsion, ban from the competition, deprivation of rights, suspension or cancellation of license and other eligibility certificates, cancellation of registration of sports branch, playing without spectators, closure of the field, forfeit loss, deduction of points, relegation and secondary legislation. may impose other penalties to be determined.

(5) The acts that will constitute a disciplinary violation and the basic procedures and principles of the disciplinary proceedings shall be regulated by a regulation to be issued by the Ministry.

supervisory board
ARTICLE 33 – (1) The supervisory board audits on behalf of the general assembly whether the financial transactions of the sports federation comply with the legislation, documents and resolutions.

(2) Supervisory board; It consists of five members, two of whom are elected by the general assembly and three members are appointed by the Ministry.

(3) Inspections must be made at the center of the sports federation. A notification is made to the board of directors in order to take necessary action on the matters determined by auditing at least four times in each financial year. The Board of Directors is obliged to fulfill the requirements of the determined issues. In addition, it submits the audit report to be prepared on an annual basis for each financial general assembly to the approval of the general assembly.

(4) The procedures and principles of the audit to be carried out by the supervisory board are regulated by a regulation to be issued by the Ministry.

General conditions to be sought in the head of the federation, the members of the management, supervisory and disciplinary boards
ARTICLE 34 – (1) The following general conditions are sought for the Federation president and the members of the management, supervisory and discipline committees:

a) Being a citizen of the Republic of Turkey.

b) To be at least high school graduate.

c) Not to have been sentenced to deprivation of rights for six months at a time or for a total of one year in the last five years from the Arbitration Board, the Ministry's sports discipline committees, the disciplinary committees of national or international sports federations.

ç) Even if he has been imprisoned for a period of one year or more or has been pardoned for an intentionally committed crime; Crimes against the security of the state, crimes against the constitutional order and the functioning of this order, embezzlement, embezzlement, bribery, theft, fraud, forgery, breach of trust, fraudulent bankruptcy, rigging the tender, rigging the performance of the act, laundering the assets arising from the crime,

financing of terrorism, smuggling, crimes against sexual immunity, prostitution, facilitating the use of drugs and stimulants, purchasing, accepting or possessing drugs or stimulants for use, or using drugs or stimulants, match-fixing or incentive premiums, illegal participation in sports competitions. Not to be convicted of the offenses of playing betting and chance games based on gambling, providing a place and opportunity to be played, advertising, mediating money transfer or violating Article 20 of this Law.

d) To have the written support of at least fifteen percent of the general assembly delegates in terms of federation presidential candidates.

e) To deposit the nomination fee determined by the sports federation, not exceeding the amount to be determined by the Ministry for the federation president candidates.

(2) Federation president candidates make their written applications to the federation at least ten days before the date of the general assembly. The Ministry evaluates whether the presidential candidates of the Federation meet the candidacy requirements.

(3) A person may serve as the federation president for a maximum of three terms in the same sports federation consecutively or intermittently.

(4) Membership and managerial positions in sports clubs of those who take paid or honorary duties in sports federations automatically expire as of the date of their appointment. The rights arising from club membership and management of those whose duties are terminated in sports federations are protected.

(5) The working procedures and principles of the management, audit and disciplinary boards and other duties of the boards not listed in this Law shall be regulated by a regulation to be issued by the Ministry.

General secretary

ARTICLE 35 – (1) The general secretary is authorized and responsible for carrying out all kinds of administrative works and transactions of the sports federation in line with the instructions of the board of directors.

(2) The secretary general is employed by the decision of the board of directors among those who have at least five years of professional experience in the public or private sector and who have graduated from at least four years of higher education. Upon the request of the sports federation, the Minister may appoint a general secretary.

(3) Other conditions, working procedures and principles to be sought in the general secretariat shall be regulated by a regulation to be issued by the Ministry.

Formation of other boards

ARTICLE 36 – (1) The formation, working procedures and principles of other committees not specified in this Law and to be formed by the sports federation shall be determined by instruction.

Provincial representative of the sports federation

ARTICLE 37 – (1) Representatives of sports federations may be established in the provinces in order to ensure the domestic connection of sports federations and coordination with the provincial directorates in the activities of the sports federation. Provincial representatives of sports federations are assigned with the proposal of the president of the federation and the approval of the Ministry, within the conditions sought in the first paragraph of Article 35.

Duties and powers of the sports federation

ARTICLE 38- (1) The duties and powers of the sports federation are as follows;

a) To carry out activities related to sports in accordance with national and international rules.

b) To ensure that the branch of sports develops, is carried out in all age groups and becomes widespread throughout the country.

c) To carry out the necessary studies for the infrastructure in coordination with the Ministry in order to train performance athletes at national and international level.

ç) To take the necessary measures in matters related to the health of the athlete.

d) To organize the sports federation.

e) To represent the sports federation in international activities.

f) To implement the decisions of the Board of Arbitration.

g) To prepare annual and four-year strategic plans.

ğ) To use the information systems of the Ministry.

h) Supervising sports clubs and sports joint-stock companies in the sports branches affiliated to it in terms of sports.

ı) To perform other duties determined by the secondary legislation.

Sports federation revenues

ARTICLE 39 – (1) The incomes of the sports federation are as follows:

a) The share to be allocated from the Ministry's budget.

b) Resource to be allocated from the Ministry's budget to support projects related to education and infrastructure improvement.

c) Contribution fee, application fees and dues.

ç) License and visa fees of trainers, referees and athletes, and the share to be received from transfers.

d) Registration fees of clubs.

e) Revenues to be obtained from the broadcasts of national and representative competitions over television, radio and the Internet, with the ratio of the incomes of the clubs to be determined in the main status, from the broadcasts of the matches to be made on television, radio, Internet and similar channels, with all kinds of press and broadcasting organs and from the jersey contracts of the clubs.

f) Revenues to be obtained from economic enterprises established in relation to education, courses, seminars and sports branches within the scope of duty of the sports federation.

g) Sponsorship income.

ğ) Revenues from advertising, printed publications and printed documents.

h) Penalty and objection revenues.

i) Charities and donations.

i) Rental and operating income.

j) Application fees received from the Federation President candidates.

k) Other similar income.

(2) Regarding the duties of the sports federation listed in this Law

economic enterprise is not considered to have been formed due to its activities.

Sports federation's goods and allocation

ARTICLE 40 – (1) The seizure of the sports federations' properties depends on the finalization of the relevant claim. The requests that are put into execution before they are finalized are rejected by the executive directorate.

(2) The Ministry may provide financial and in-kind aid to sports federations and may purchase registered goods needed by sports federations. The purchased goods registered in the registry are allocated to sports federations. The procedures and principles regarding the allocation are determined by the Ministry.

(3) All kinds of movables and immovables acquired using the aids made by the Ministry to the sports federations and the resources allocated from the Ministry's budget to these sports federations cannot be used for purposes other than acquisition, and cannot be sold or transferred to third parties without the permission of the Ministry.

(4) The assets of sports federations whose legal personality has been terminated are transferred to the Ministry organization.

(5) The Ministry, upon the request of sports federations or higher organizations, may allocate the operating rights and immovable properties of its own sports facilities for up to forty-nine years, free of charge, for the activities of sports federations or higher organizations. In case the sports facilities and movable and immovable properties are used for purposes other than allocation, the allocation process is canceled by the Ministry.

Spending and document layout

ARTICLE 41 – (1) Purchases of goods and services, immovables in the possession or possession of the sports federations or the structures and facilities on them, made within the scope of subparagraph (p) of Article 3 of the Public Procurement Law dated 4/1/2002 and numbered 4734, leasing, right of easement. The procedures and principles regarding the establishment and sale of property, exchange of goods, construction in return for land or flat, compensation and evacuation procedures shall be regulated by a regulation to be issued by the Ministry.

(2) Sports federations keep their records according to the uniform chart of accounts and balance sheet. The accounting period is the calendar year. It receives and preserves its reports in the same manner, and has its legal books certified and stored in accordance with the provisions of Law No. 6102, without prejudice to the obligations regarding the books to be kept pursuant to Law No. 213.

(3) Accounting records within the periods determined by Law No. 213; Athletes, referees, trainers and all related courses, exams, medals, nationality documents, belts, badges and similar records are kept permanently.

Ministry inspection, review and investigation

ARTICLE 42 – (1) Supervision, examination and investigation of all kinds of works, transactions and expenditures of sports federations are carried out by the inspectors to be appointed by the Minister.

(2) Any damage to be determined as a result of the inspection to be carried out by the Ministry shall be collected by the Ministry from those concerned.

(3) The release of the board of directors of the sports federation by the general assembly does not remove the responsibility of the board of directors as a result of the audit.

(4) The scope of the Ministry's inspection for sports federations with their own founding law is limited to the determination of the expenditure and use of the in-kind and cash aids and allocations to be made by the Ministry in accordance with the legislation and its purpose. Any damage to be determined as a result of the inspection is collected by the Ministry from the relevant parties. The release of the board of directors of the sports federation, which has its own founding law, by the general assembly does not remove the responsibility of the board of directors as a result of the audit.

(5) Those who are in charge of the activities of the Federation are considered public officials in terms of the crimes they have committed in relation to their duties.

(6) The procedures and principles of the inspection to be carried out by the Ministry shall be determined by the regulation to be issued by the Ministry.

Budget and spending principles of sports federations

ARTICLE 43- (1) Sports federations;

a) To show due diligence to fulfill its financial obligations in due time,

b) Establishing a balanced budget, creating an administrative and financial structure that will realize its expenses in proportion to its revenues,

has to.

(2) Sports federations;

a) Cannot borrow in an amount exceeding ten percent of the previous year's income.

b) Payments and collections to be made by sports federations must be made through banks and financial institutions within the scope of Law No. 5411 or Postal and Telegraph Organization Joint Stock Company. In this regard, the monetary limits within the procedures and principles determined by the Ministry of Treasury and Finance, based on the authority in the second paragraph of the first paragraph of the repeated article 257 of the Tax Procedure Law dated 4/1/1961 and numbered 213, are applied. It cannot be proved that the existence of payments and collections not made in this way or that they were made in any other way. All payments or collections made on behalf of or on behalf of sports federations must be shown in the books and records of sports federations.

c) Ensuring the balance of income and expenditure in the budgets of sports federations and their sources for public institutions from tax, insurance and similar public law.

It is essential that there is no overdue debt.

ç) Sports federation president and members of the board of directors; are jointly and severally liable for the damages that may occur if they violate their obligations arising from the legislation intentionally or negligently. However, intent or negligence shall not be sought in the responsibilities of those who cause damage regarding the violation of this paragraph. In this case, the sports federation and its creditors can directly pursue the responsible persons for the amount that the sports federation is liable for.

(3) The Board of Directors cannot take any action that will put the sports federation in debt beyond its mandate without obtaining permission from the Ministry.

Certification of sports elements

ARTICLE 44 – (1) Sports managers, coaches, trainers, trainers, referees and similar sports personnel; Professional standards, principles of national technical and professional qualifications, inspection, measurement, certification and certification procedures are carried out by the Ministry. The procedures and principles regarding this shall be determined by the regulation to be issued by the Ministry.

SECOND PART

Miscellaneous Provisions

Detection of sports branches

ARTICLE 45 – (1) Sports branches are determined by the Ministry and are connected to sports federations technically and administratively.

(2) The professional designation of a sports branch is decided by the Ministry by taking the opinion of the relevant sports federation.

Cases where there is no provision

ARTICLE 46- (1) The provisions of the founding laws of the sports federations, the Youth and Sports Services Law No. 3289 dated 21/5/1986, the Law No. 4721 and the Law No. 5253 shall apply to the matters for which there is no provision in this Law regarding sports federations.

PART FOUR

Miscellaneous and Final Provisions

FIRST PART

Criminal Provisions and Investigation Procedure

Criminal provisions and investigation procedure

ARTICLE 47 – (1) Sports club and sports joint stock company chairman, members of the board of directors and managers are sentenced to imprisonment from one year to three years due to their acts contrary to the fourth, fifth or eighth paragraphs of Article 20 of this Law.

(2) Those who violate the ninth paragraph of Article 20 of this Law shall be punished with a judicial fine from one hundred days to five hundred days.

(3) Sports federation president and members of the board of directors are sentenced to imprisonment from one year to three years due to their acts contrary to subparagraph (a) and third paragraph of the second paragraph of Article 43 of this Law.

(4) Those who violate subparagraph (b) of the second paragraph of Article 43 of this Law shall be punished with a judicial fine from one hundred to five hundred days.

(5) Those who use immovables and supports provided by the Ministry and other public institutions for purposes other than allocation or support, including sports federations with a founding law, are sentenced to imprisonment from one year to five years.

(6) Regarding the organization and execution of sports branches, without the written permission of the Ministry or the sports federation to which the sports branch is related; Persons who operate within this scope or who use words and phrases in their titles, all kinds of documents, announcements and advertisements or statements made to the public to give the impression that they are operating like a sports federation, or who behave in such a manner, are sentenced to imprisonment from three months to one year upon the complaint of the Ministry or the relevant sports federation. punished with a fine.

(7) Those who establish a sports club although they do not have the right to establish a sports club, or those who are members of sports clubs although their membership is prohibited by law, and those who knowingly accept people who are prohibited from being members of sports clubs by law, or who do not delete their registration or who lose their right to become a member while being a member of a sports club, from membership An administrative fine of five thousand Turkish Liras is imposed on the president, members of the board of directors and managers of the sports club.

(8) Sports club chairman, members of the board of directors and managers who do not call a meeting during the general assembly period, who hold the general assembly meetings in violation of the provisions of the law and the statute or outside the place where the headquarters of the sports club is located or specified in its bylaws, are subject to an administrative fine of five thousand Turkish Liras.

(9) The president, members of the board of directors and managers of the sports club who do not keep the books or records that are required to be kept belonging to the sports club or keep the books without approval are punished with imprisonment from three months to one year or a judicial fine. If these books and records are not kept duly, an administrative fine of five thousand Turkish Liras is imposed on the sports club president, members of the board of directors and managers and persons responsible for keeping the books.

(10) Those who falsify or destroy or hide books or records in the elections and votings held in the general assembly and other sports club bodies, as well as the counting and recording of votes, are punished with imprisonment from six months to two years and a judicial fine, unless their acts require a heavier penalty. punished with

(11) In any case, the money or the documents, bills or other goods belonging to the sports club that are entrusted to him, for the benefit of himself or someone else.

The chairman and members of the board of directors or the auditors and other personnel of the sports club who spend, expropriate, pledge or sell, conceal, destroy, deny, falsify or defraud as money, shall be punished in accordance with the provisions of the Law No. 5237 regarding the offense of breach of trust.

(12) Those who knowingly misrepresent the declaration specified in Article 13 of this Law shall be punished with a fine of not less than one hundred days. An administrative fine of five thousand Turkish Liras is imposed on the president, members of the board of directors and managers of the sports club who do not fulfill the obligation to submit a declaration specified in this article.

(13) Those who do not comply with the obligation in the fifth paragraph of Article 13 of this Law are sentenced to imprisonment from three months to one year or a judicial fine.

(14) Sports club chairman, members of the board of directors and managers, and executives of higher institutions who fail to fulfill the notification obligation set forth in the third paragraph of Article 5 and the fifth paragraph of Article 12 of this Law, shall be penalized with an administrative fine of five thousand Turkish liras.

(15) Those who take charge in sports club bodies in violation of the fourth paragraph of Article 5 of this Law, and those who do not terminate their duties within fifteen days despite a written warning, are subject to an administrative fine of ten thousand Turkish liras. If these persons do not terminate their duties in the organs within three months despite the second written warning made by the Ministry, action is taken in accordance with subparagraph (b) of the fourth paragraph of Article 9 of this Law.

(16) The Ministry is authorized to decide on the administrative sanctions specified in this article. This authority may be delegated to the relevant general directorate of the Ministry in the center and to the provincial directorates in the provinces.

(17) In case of detection of evidence or indications regarding the crimes defined or referred to in this Law, the Ministry may apply directly to the Office of the Chief Public Prosecutor. Decisions to be made at the end of the investigation, not to prosecute, are notified to the Ministry and the Ministry may object to these decisions.

(18) In cases filed for crimes defined or referred to in this Law, the court notifies the Ministry with a copy of the indictment. If the Ministry makes an application in cases it deems necessary, it is considered as a participant in the lawsuit filed.

SECOND PART

Amended Provisions, Repealed Provisions, and Transitional Provisions

Amended provisions

ARTICLE 48 – The following paragraphs have been added to Article 5 of the Law on Arranging Betting and Games of Chance in Football and Other Sports Competitions, dated 29/4/1959 and numbered 7258.

“In case of detection of evidence or indications regarding the crimes defined in this Law, Spor Toto Organization Presidency may apply directly to the Office of the Chief Public Prosecutor. At the end of the investigation, the decisions not to prosecute are notified to the Spor Toto Organization Presidency and Spor Toto Organization Presidency can object to these decisions.

In cases filed due to the crimes defined in this Law, the court notifies a copy of the indictment to the Spor Toto Organization Presidency. In case of an application, Spor Toto Organization Presidency is accepted as a participant in the lawsuit filed.”

ARTICLE 49- The title of additional article 9 of the Youth and Sports Services Law No. 3289 dated 21/5/1986 was changed as "Sports Evaluation and Development Board and Arbitration Board" and the ninth and tenth paragraphs of the article were changed as follows, Board of Directors and Sportive Evaluation and Development Board” have been changed as “Arbitration Board, Central Sports Disciplinary Board and Sportive Evaluation and Development Board” and other clauses of the article have been repealed, with the exception of paragraphs six to twelve.

“In case of detection of the federation president and members of the management, discipline and supervisory board, in violation of sports ethics and discipline, as a result of their being referred to the Central Sports Disciplinary Board by the Ministry of Youth and Sports, it decides against the decisions to be made by the Central Sports Disciplinary Board, upon the objection of the relevant parties.

The Arbitration Board is independent and impartial in its mandate. Unless the members resign or are deemed withdrawn, a new member cannot be appointed in their place. Those who work on the boards of federations or sports clubs, those who receive sports punishments other than the warning penalty, and crimes against the constitutional order and the functioning of this order, as well as disgraceful or disgraceful acts such as espionage, embezzlement, embezzlement, bribery, theft, looting, fraud, forgery, abuse of trust, fraudulent bankruptcy. Those who have been convicted of crimes against honor and dignity or of rigging the tender, rigging the performance of the performance, laundering the assets arising from the crime, smuggling, tax evasion and wrongful acquisition of property cannot become a member of the Arbitration Board.”

ARTICLE 50 – The following paragraph has been added to the additional article 11 of the Law No. 3289.

“Sports facilities transferred free of charge or leased for a price within the scope of the first paragraph

Work or immovables may be leased by the owner of the right of use or usufruct, and the lessee, by giving a share to the Ministry from the revenue or rental price. The procedures and principles regarding this shall be determined by the regulation.”

ARTICLE 51 – The following additional article has been added to the Law No. 3289.

“Raising Olympic and Paralympic athletes

ADDITIONAL ARTICLE 15 – Payments to be made by the Ministry to the Olympic and Paralympic athletes who will be trained in order to prepare for each summer and winter Olympic games are paid without any tax or deduction, except for stamp duty, and these payments cannot be seized.

ARTICLE 52 – The third to sixth paragraphs of Article 5 of the Law on the Establishment and Duties of the Turkish Football Federation dated 5/5/2009 and numbered 5894 have been amended as follows and the following paragraphs have been added to the article.

“(3) From the date of publication of the instruction against the instructions of the TFF on the management and discipline of football activities; If no objection is made to the Board of Arbitration within seven days from the notification, against the decisions of the first degree legal committees regarding the management and discipline of football activities, the instructions and decisions become final and no judicial action can be taken against these instructions and decisions.

(4) First degree legal committees consist of members to be elected by the Board of Directors. The term of office of the chairman and members elected to the legal boards is four years, regardless of the term of office of the Board of Directors. Unless the chairman or members resign or are deemed to have withdrawn from membership, no new members can be elected in their place. Members elect a vice-chairman and a rapporteur from among themselves. New members elected to the vacant membership for any reason shall serve for the remaining term of office of the board. The working procedures and principles of these boards are regulated by the TFF Statute and instructions.

(5) Members of first degree legal committees are impartial and independent in their duties and are obliged to maintain their impartiality and independence during their duties. No organ, authority, authority or person can give orders or instructions, advise or suggest to the first degree legal committees in the use of their powers. The members of the first degree legal boards cannot take office in other boards and organs of the TFF during their term of office, nor can they take office within the body of TFF members or other private law legal entities directly related to these members.

(6) Except for the provincial disciplinary boards, the chairman and members of the first degree legal boards, within one week at the latest, following the decision of the Board of Directors regarding their assignment, to submit their written statements that they do not have any obstacle to fulfill their duties with impartiality and independence, and to submit their duties impartially in the presence of the members of the Board of Directors. They begin their duties by taking an oath that they will carry out their duties independently and independently.”

“(7) The chairman and members of the first-degree legal councils are obliged to inform in writing of all kinds of situations and conditions that may justify doubting their impartiality and independence, especially conflict of interest, which may affect their impartiality and independence during the trial and before accepting their duties.

(8) The chairman and members of the first degree legal committees must withdraw from the relevant file immediately if there are reasonable grounds to seriously doubt their independence and impartiality.

(9) The first degree boards of law conduct the first degree arbitration proceedings in a fair and impartial manner, in accordance with the principle of equality of the parties and the right to be heard.”

ARTICLE 53 – Article 6 of the Law No. 5894 has been amended as follows.

“ARTICLE 6- (1) The Board of Arbitration is an independent and impartial compulsory arbitration authority pursuant to this Law and is the highest legal body of the TFF, and the final decision on the applications made against the decisions of the authorized bodies and boards of the TFF in accordance with the provisions of the TFF Statute and the relevant instructions. has the authority to grant

(2) The Board of Arbitration consists of a chairman to be elected by the Board of Directors from among lawyers with at least ten years of professional experience, and six regular and six substitute members. The chairman and members of the Board of Arbitration, within one week at the latest, from the date of the Board of Directors' decision regarding their assignment, by submitting their written statements that they are not in a situation that prevents them from fulfilling their duties with impartiality and independence, and by taking an oath in the presence of the members of the Board of Directors that they will fulfill their duties impartially and independently. begins his duties. The members elect a vice chairman and a rapporteur from among themselves at the first meeting.

(3) The term of office of the Arbitration Board is four years, independent from the term of office of the Board of Directors, from the date of their inauguration. Unless the members resign or are deemed withdrawn, no new members can be appointed in their place. New members elected to the vacant membership for any reason shall serve for the remaining term of office of the board.

(4) Members of the Board of Arbitration shall perform their duties with full impartiality and independence, in accordance with the TFF Statute and the rules set forth in the instruction.

obliged to fulfill it. No organ, authority, authority or person may give orders or instructions, make recommendations or suggestions regarding the task of the Arbitration Board.

(5) The Board of Arbitration examines the applications against the regulations and decisions of the authorized bodies and boards of the TFF regarding the management and discipline of football activities and makes a final decision. The application period to the Board of Arbitration is seven days from the date of publication on the website of the instruction against the TFF instructions and the notification of the decision against the decisions.

(6) of the Arbitration Board; Its decisions regarding the management and discipline of football activities are final. An action for annulment can be filed against decisions other than this, within one month following the notification, pursuant to Article 439 of the Code of Civil Procedure, dated 12/1/2011 and numbered 6100.

(7) Members of the Board of Arbitration cannot take office in other boards and organs of the TFF during their term of office, nor can they take office within the body of TFF members or other private law legal entities directly related to these members.

(8) The duties and powers of the Board of Arbitration and the qualifications, obligations, responsibilities and rights of its members are stated in the TFF Statute; The working procedures and principles, as well as the procedures and principles regarding the application to the Board of Arbitration, the examination and decision of the applications, are regulated by the instruction.

ARTICLE 54 – The following additional article has been added to the Law No. 5894.

“ADDITIONAL ARTICLE 2 – (1) Football players and sports clubs and sports joint stock companies may benefit from the services of football managers to carry out professional football player contracts or transfer negotiations.

(2) The management contract to be signed with the player must be made in the form of a notary arrangement. The management contract can be made for a maximum of two years. For minors who do not have the capacity to act, the signature of the guardian or guardian must be present.

(3) Management contract; The names of the parties, the date and duration of the contract, the scope of the managerial activity and the resulting fee, payment terms, manager's actions, termination provisions and signatures of the parties must be included. If the managerial activity is carried out by a company, it is obligatory to include the company information in the contract and to attach the trade registry certificate showing that the manager is authorized to represent the company.

(4) Signed management contracts must be sent by the notary public to the Ministry of Youth and Sports and the TFF within thirty days.

(5) The fee amount and payment conditions to be paid to the manager by the sports clubs and sports joint stock companies in transfers must be included in the contract to be signed between the sports clubs and sports joint stock companies and the football player. The fee of the manager acting on behalf of the player is calculated over the annual base gross income of the player. In the calculation of the said gross income; Other gains such as gratuitous use of movable or immovable or transfer of ownership, and unguaranteed benefits such as success bonuses or bonuses or privileges are not taken into account. The maximum fee to be paid to the manager is; If the gross income to be paid to the player during the contract period is less than two million Turkish Liras, up to ten percent of this fee, and if the gross income is more than two million Turkish Liras, up to five percent of this fee.

(6) The manager representing the sports club or sports joint stock company that transfers its player to another club may decide on a fee of up to ten percent of the transfer fee obtained by the sports club or sports joint stock company.

(7) A copy of the contract signed between the player and the sports clubs or sports joint stock companies must be sent by the sports clubs and sports joint stock companies to the Ministry of Youth and Sports and the TFF within one week from the signing of the contract.

(8) In case of detection of another legal transaction between sports clubs, sports joint-stock companies, professional football players and managers that provides direct or indirect benefits to the parties or third parties other than the contract notified to the Ministry of Youth and Sports and TFF, the activity of the manager is terminated and the relevant football player is terminated. are banned from competitions for three months to one year. The chairman, members of the board of directors and executives of the sports club and sports joint stock company who violate this clause are given a penalty of deprivation of rights from two to three years.

(9) In case of non-compliance with the wage limits set forth in the article by the chairman, members of the board of directors and managers of the sports club and sports joint stock company, they are subject to imprisonment from one year to three years.

In case of non-compliance with the wage limits set forth in Article (10), the manager's license is revoked.

(11) If the contract notification obligation under this article is not complied with, the sanctions determined in the TFF instruction are applied to the sports club and sports joint stock company that do not comply with the notification obligation.

(12) Execution of managerial service, qualifications that managers should have, manager

Ethical principles to be followed by managers while performing their duties, guiding principles to be followed by managers, manager training, qualifications and permissions of institutions and organizations to provide training, supervision and performance of managers, admission to manager, joint stock companies that will provide managerial services and the requirements of those who will work as managers within these companies The qualifications, annual activity reports to be prepared by the managers and management joint stock companies, the procedures and principles regarding the keeping of the manager's registry, and other management-related issues are determined by the TFF.

ARTICLE 55- The following provisional article has been added to the Law No. 5894.

“PROVISIONAL ARTICLE 2 – (1) The term of office of the members of the first-degree legal committees and the Arbitration Board, which were in office on the date when the amendments made in Articles 5 and 6 by the Law establishing this article came into force, expire at the end of four years from the date of commencement of duty of these boards. Except for the provincial disciplinary boards, the members of the first degree legal boards and the Board of Arbitration, at the first meeting to be held as of the date of entry into force of this article, submit their written statements that they do not have any obstacle to fulfill their duties with impartiality and independence, and that they will fulfill their duties impartially and independently in the presence of the members of the Board of Directors. they swear."

ARTICLE 56 – Subparagraph (h) of the first paragraph of Article 3 of the Law on the Prevention of Violence and Irregularity in Sports dated 31/3/2011 and numbered 6222 has been amended as follows.

“h) Sports club: Private law legal entities that have registered with the Ministry in order to participate in the activities of the Ministry and sports federations,

Repeal
ARTICLE 57 – (1) Second paragraph of Article 6 of Law No. 3289, Articles 18, 19, 20, 21, 24 and 25,

(2) Article 14 of Law No. 5253,

has been repealed.

Transitional provisions
PROVISIONAL ARTICLE 1 – (1) Youth and sports clubs that gained the status of working for public benefit before the entry into force of this Law and the Confederation of Turkish Amateur Sports Clubs continue to work for public benefit and benefit from the rights granted to associations working for public benefit.

(2) The files and records of sports clubs, which were established within the scope of Law No. 5253 and registered by the Ministry or the Turkish Football Federation before the entry into force of this Law, at the Ministry of Interior shall be handed over and delivered to the Ministry within three months at the latest following the publication of this Law.

(3) Youth and sports clubs that were established pursuant to Law No. 5253 before the entry into force of this Law and were registered by the Ministry or the Turkish Football Federation; According to the field they want to operate, they make a notification to the Ministry by making their choice as a sports club or youth association within two years at the latest from the effective date of the Law. Youth associations that will exclusively engage in youth activities continue their activities subject to the Law No. 5253.

(4) Institutional clubs that are established within the body of public institutions and organizations and engage in sports activities but do not have legal personality shall have their registration done within one year following the entry into force of this Law, by fulfilling the conditions stipulated in the Law. An additional period of up to six months may be granted to those who cannot ensure their eligibility within this period. However, the registrations of those who cannot ensure compliance with the Ministry will be cancelled.

(5) Sports clubs and their higher organizations shall make their statutes, administrative and financial structures conform to the provisions of this Law, within one year at the latest, following the effective date of this Law. An additional period of up to six months may be granted to those who cannot ensure their eligibility within this period. However, the registrations of those who cannot ensure compliance with the Ministry will be cancelled.

(6) Joint stock companies established before the effective date of this Law and operating in the field of sports become sports joint stock companies by fulfilling the obligations stipulated for them in the Law within one year at the latest following the effective date of the Law. Those who cannot ensure their eligibility within this period may be given an additional period of up to six months. Joint stock companies that do not fulfill their obligations at the end of this period cannot participate in sports activities.

(7) On the effective date of this Law; Affiliated and independent sports federations established pursuant to Law No. 3289 are considered sports federations established in accordance with this Law. References to affiliated and independent sports federations in other laws are deemed to have been made to sports federations. Independent sports federations make their status in accordance with this Law within one year at the latest, following the effective date of the Law. Transformation of affiliated sports federations to sports federations within the scope of this Law is carried out by the Ministry.

(8) Persons who were president of the federation on the effective date of this Law and who were president of the federation before the effective date of this Law; terms of office

Regardless of their age, they can serve for a maximum of three more terms.

PROVISIONAL ARTICLE 2 – (1) Sports clubs and sports joint-stock companies with gross revenues of more than five hundred thousand Turkish Liras, shall pay any debts incurred or to arise, including the debts within the scope of financial restructuring agreements signed before the effective date of this Law, within three months from the effective date of this Law. notifies the Ministry through a certified public accountant. These declared debts are not subject to the limitations specified in Article 20 of the Law for a period of ten years from the effective date of the Law. Interest, penal clause, indemnity and all kinds of ancillaries of these debts that will accrue as of the notification date are subject to the limitations set forth in Article 20 of the Law.

(2) The provisions of Article 20 of the Law shall apply to debts that are not notified within the procedure and within the time stipulated in this article.

Force
ARTICLE 58 – (1) This Law enters into force on the date of its publication.

Executive
ARTICLE 59- (1) The provisions of this Law are executed by the President.

 

TAGS;

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi

Sports Clubs and Sports Federations Law Proposal became law

Hayatın içinden haberler