Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Yeni Basın Kanunu düzenlemesi TBMM'de

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


Sosyal medya, internet haber siteleri, Basın Kanunu

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 26.05.2022 - Sosyal medya, internet haber siteleri, Basın Kanunu, Basın Kartını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tüm detaylar haberde...

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı, "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifin kabulü ile internet haber siteleri Basın Kanunu kapsamına alınacak. Resmi ilan verebilme ve yayın yoluyla işlenecek suçların kapsamına internet haber siteleri de eklendi.

Türk Ceza Kanunu’nun “Kanunlara uymamaya tahrik” maddesine eklenen madde ile “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlıklı yeni bir suç tanımı yapıldı. Bu maddede, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle; ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilen ceza yarı oranında artırılır” ifadeleri yer aldı.

İnternet haber siteleri

Kanun teklifine göre; internet haber siteleri, Basın Kanunu kapsamına alındı. İnternet haber sitesi tanımı ise “internet haber ortamında belirli aralıklarla haber veya yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içerikleri içeriklerin sunumunu yapmak üzere kurulan ve işletilen süreli yayın” ifadeleri ile yapıldı.

İnternet haber sitelerinin faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresinin; kendilerine ait internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulunması zorunlu hale getirildi.

Ayrıca internet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihlerinin, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilmesi de zorunlu kılındı.

Süreli yayın beyannamesi

Süreli yayınların çıkarılması için verilecek beyanname ve devamındaki süreç için yetkili mercii Cumhuriyet Başsavcılığı yerine Basın İlan Kurumu olarak değiştirildi.

Beyannamelerde eksiklik veya gerçeğe aykırı bilgilerin olması durumunda süreli yayınlara verilen yayın durdurma müeyyidesinin internet haber siteleri için de uygulanması öngörüldü. Bu durumda Basın İlan Kurumu'nun, internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla asliye ceza mahkemesine başvurmasının da önü açıldı.

Yanıt hakkı düzenlemesi

Basın Kanunu’nun düzeltme ve cevap ile ilgili bölümüne, “İnternet haber sitelerinde zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazınının sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sutunda URL bağlantısı sağlanmak suretiyle aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır” ibaresi eklendi.

Yayın hakkında; erişimin engellenmesi, içeriğin çıkarılması veya kendiliğinden çıkarılması kararlarının verilmesi durumunda düzeltme ve cevap metninin ana sayfada bir hafta süreyle yayımlanması kuralı getirildi.

Basın Kartı taşıma şartları

Basın Kanunu’nun amaçları bölümüne, ‘basın kartına ilişkin usul ve esaslar belirlenmesi’ ibaresi de eklendi. Basın kartı, ‘bu kanunda belirtilen kişilere verilen kimlik kartı’ olarak tanımlandı.

Basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri; basın kartı alabilecek kişiler ile basın kartı alabilecek kişilerde aranan şartlara ilişkin düzenlemeler; Basın Kanunu içinde düzenlendi.

Bu düzenleme “Yargı kararları doğrultusunda basın kartının basın ve ifade özgürlüğüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle basın kartının kimlere verileceğinin kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür” ifadeleri ile gerekçelendirildi.

Basın Kartı alabilecek kişilerde aranan şartlar arasında sayılan, “terör suçları ve terör amacıyla işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak” şartına; “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 4. Maddesi uyarınca hüküm giymemiş olmak” hükmü de eklendi.

Basın Kanunu’na “Yönetmelik” başlığı altında bir madde eklendi. Ek madde ile; basın kartlarının şekli, medya kuruluşlarında aranacak şartlar, kontenjanlar, Basın Kartı Komisyonu üyelerinin belirlenmesi, çalışma ve karar alma usulleri, başvuru türleri ile başvuruda istenilecek belgelerin İletişim Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükmü getirildi.

Basın Kanunu’na bir de geçici madde eklendi. Geçici madde, Basın Kanunu kapsamına alınan internet haber sitelerinin, üç ay içinde kanunun yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği düzenlemesini içerdi.

Ayrıca yeni kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş basın kartlarının geçerliliklerini korumaya devam edeceği de geçici madde ile düzenlendi.

Haber sitelerine resmi ilan olanağı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün gazetelerin yanı sıra internet haber sitelerine de resmi ilan ve reklam verebilmesi düzenlendi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün gazetelere ve dergilere uyguladığı reklam ve ilan müeyyidelerinin aynısının internet siteleri için de uygulanmasının önü açıldı. Resmi ilan ve reklam yayınlayacak internet sitelerinin taşıması gereken şartlar ve yerine getirmesi gereken sorumlulukların, kanunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi gerektiği hüküm altına alındı.

Yayın yoluyla işlenen suçlar

Yayın yoluyla işlenecek suçların kapsamına gazeteler ile basılmış eserler ile birlikte internet haber siteleri de eklendi. Buna göre; basılmış eserler gibi internet haber siteleri yayın yoluyla işlenen suç yayım anında oluşmuş sayılacak. İnternet haber siteleriyle işlenen fillerden doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi sorumlu tutulabilecek.

Kötüyü özendirecek yayına ceza

Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayan” internet haber siteleri para cezası ile cezalandırılabilecek.

Devlet Personel Kanunu tarafından yapılacak atama duyurularının gazete, radyo ve televizyonların yanında internet haber sitelerinde de yayınlanmasının önü açıldı. Valilik tarafından belirlenecek toplantı yerleri ve gösteri yürüyüşü güzergahının internet haber sitelerinde de yayınlanabilmesi sağlandı.

Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu

Türk Ceza Kanunu’nun “Kanunlara uymamaya tahrik” başlıklı 217. maddesine bir madde daha eklendi. Bu düzenleme ile “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlığı ile yeni bir suç tanımı yapıldı.

Bu maddede, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle; ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır” ifadeleri yer aldı.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile bölge adliye mahkemesi dairelerinin kararları temyiz edilebilir” ifadeleriyle açıklanan bölüme, “halkı yanıltcı bilgiyi alenen yayma” maddesi de eklendi.

Erişim engellerine ekleme

İnternet ortamında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kapsamına Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda yer alan “MİT görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan temin eden çalan sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden” ve “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullanan” maddeleri de eklendi.

Yeni Basın Kanunu düzenlemesi TBMM'de

Yeni Basın Kanunu düzenlemesi TBMM'de

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

New Press Law regulation in the Turkish Grand National Assembly

The bill, including social media, internet news sites, the Press Law, and the Press Card, was submitted to the Presidency of the Grand National Assembly of Turkey. All the details are in the news...

The "Draft Bill on the Amendment of the Press Law and Some Laws" prepared by the AK Party and MHP was submitted to the Presidency of the Grand National Assembly of Turkey. The "Draft Bill on the Amendment of the Press Law and Some Laws" was submitted to the Presidency of the Grand National Assembly of Turkey. With the acceptance of the proposal, internet news sites will be included in the scope of the Press Law. Internet news sites have been added to the scope of crimes to be committed through official announcements and broadcasting.

With the article added to the article "incitement to non-compliance with the law" of the Turkish Penal Code, a new definition of crime was made with the title of "publicly disseminating misleading information to the public". In this article, “Just with the motive of creating anxiety, fear or panic among the public; A person who publicly disseminates false information regarding the internal and external security, public order and general health of the country in a way that may disturb the public peace is punished with imprisonment from one year to three years. If the crime is committed by concealing the real identity of the perpetrator or within the framework of the activities of an organization, the penalty is increased by half.

internet news sites

According to the proposed law; internet news sites were included in the scope of the Press Law. The definition of internet news site was made with the expressions "a periodical that is established and operated to present written, visual or audio content in the form of news or comments at regular intervals in the internet news environment".

The workplace address, trade name, e-mail address, communication telephone and electronic notification address, and the name and address of the hosting provider, where the internet news sites operate; It has been made mandatory for users to be present in their own internet environment, in a way that users can access directly from the home page and under the communication heading. In addition, it was also obligatory to indicate the date when a content was first presented on internet news sites and the next update dates, in a way that would not change each time the content was accessed.

Periodical statement

The competent authority for the declaration to be submitted for the issuance of periodicals and the subsequent process has been changed from the Office of the Chief Public Prosecutor to the Press Announcement Agency.

In case of missing or false information in the declarations, it is envisaged that the ban on broadcasting given to periodicals will also apply to internet news sites. In this case, the way was opened for the Press Advertisement Institution to apply to the criminal court of first instance in order to determine that the internet news site qualification was not achieved.

Right of reply regulation

In the section of the Press Law on correction and reply, "To provide a URL link on the page and column of the relevant publication, within one day at the latest, from the date of receipt of the article, without making any corrections or additions, to the responsible manager of the correction and response letter of the damaged person on the Internet news sites. It has to be published in the same fonts and in the same way” was added.

About the publication; In case of decisions to block access, remove content or remove it by itself, the rule that the correction and reply text will be published on the main page for one week has been introduced.

Press Card carrying conditions

The phrase 'determining the procedures and principles regarding the press card' has been added to the aims section of the Press Law. The press card was defined as "the identity card given to the persons specified in this law".

Press card application, its nature and types; regulations regarding the conditions sought for persons who can obtain a press card and those who can obtain a press card; It is regulated in the Press Law.

This regulation was justified with the statements that “In line with the judicial decisions, it is foreseen that the press card will be regulated by law, since the press card is associated with the freedom of the press and expression”.

On the condition of "not being convicted of terrorist crimes and crimes committed with the aim of terrorism", which is counted among the conditions sought for those who can obtain a Press Card; The provision of "not having been convicted in accordance with Article 4 of the Law on the Prevention of the Financing of Terrorism" was also added.

An article under the title of “Regulation” was added to the Press Law. With the additional item; The form of the press cards, the conditions to be sought in media organizations, the quotas, the determination of the members of the Press Card Commission, the working and decision-making procedures, the types of applications and the documents to be requested in the application will be regulated by a regulation to be issued by the Directorate of Communications.

A temporary article was added to the Press Law. The provisional article included the regulation that internet news sites included in the scope of the Press Law must fulfill the obligations of the law within three months.

In addition, it was regulated with the provisional article that the press cards issued before the new law came into force will continue to be valid.

Official announcement opportunity on news sites

In addition to the newspapers, the General Directorate of the Press Advertisement Institution

a has been regulated to be able to place official announcements and advertisements on internet news sites. It has been paved the way for the same advertisement and advertisement sanctions imposed on newspapers and magazines by the General Directorate of Press Advertisement Institution to be applied to websites. It was stipulated that the conditions and responsibilities that the websites that will publish official announcements and advertisements must be determined by the regulation to be issued within six months after the publication of the law.

Crimes committed through broadcasting

Newspapers and published works, as well as internet news sites, were added to the scope of crimes to be committed through broadcasting. According to this; Crime committed through broadcasting on internet news sites such as printed works will be deemed to have occurred at the time of publication. The owner of the work, the owner of the publication and, if any, their representative may be held responsible for material and moral damages arising from the elephants processed through internet news sites.

Penalty for publication that encourages evil

Internet news sites that "publish articles and pictures about sexual assault, murder and suicide that go beyond the limits of reporting and that may encourage the reader to commit such acts" will be penalized with fines.

It has been paved the way for the appointment announcements to be made by the State Personnel Law to be published in newspapers, radio and television as well as on internet news sites. The meeting places and the route of the demonstration to be determined by the Governor's Office were also enabled to be published on internet news sites.

Offense of publicly disseminating misleading information

Another article has been added to Article 217 of the Turkish Penal Code, titled "incitement to non-compliance with the law". With this regulation, a new definition of crime was made with the title of “publicly disseminating misleading information to the public”.

In this article, “Just with the motive of creating anxiety, fear or panic among the public; A person who publicly disseminates false information regarding the internal and external security, public order and general health of the country in a way that may disturb the public peace is punished with imprisonment from one year to three years. If the crime is committed by concealing the real identity of the perpetrator or within the framework of the activities of an organization, the penalty given in accordance with the above paragraph is increased by half.

In the section of the Code of Criminal Procedure, which was explained with the words "decisions of regional courts of appeal can be appealed even if they are within the scope of decisions that cannot be appealed", the article "publicly disseminating misleading information to the public" was also added.

Adding to range barriers

Within the scope of removing content on the Internet or preventing access, it is stated in the Law on the State Intelligence Services and the National Intelligence Organization that "the information and documents related to the duties and activities of the MIT are unauthorized, fraudulent, fraudulent, and destroying them" and Articles of "those who disclose the identities, positions, duties and activities of MIT members and their families by any means, and those who fake or change the identities of MIT members or use these fake documents" were also added.

TAGS;

Basın Kanunu

Basın Kartları

Hayatın içinden haberler